Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Fryslân
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Fryslân

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

 1. Bij deze regeling worden de taken en bevoegdheden conform artikel 10 van de wet aan het algemeen bestuur overgedragen.

 2. Conform artikel 14 van de Wet publieke gezondheid wordt aan het algemeen bestuur overgedragen het instellen en in stand houden van de gemeentelijke gezondheidsdienst.

 3. Bij deze regeling worden de taken als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder a tot en met d van de Wet publieke gezondheid aan het algemeen bestuur overgedragen.

 4. Conform artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging wordt aan het algemeen bestuur overgedragen het verschaffen van de mogelijkheid tot het doen schouwen van lijken.

 5. Eveneens zijn de navolgende taken door de gemeenten aan het algemeen bestuur opgedragen:

  1. opzetten en beheren van gemeenschappelijke pools (expertteams) van ambtenaren voor met name benoemde functies ten behoeve van de lokale uitvoering van de gemeentelijke processen;

  2. (doen) opstellen en bijhouden van de geregionaliseerde draaiboeken voor de gemeentelijke processen;

  3. aanbieden van een opleidings- en oefenprogramma en het registreren van de geoefendheid van de ambtenaren die in de onder sub. a genoemde pools zijn participeren.

Toelichting

In artikel 10 zijn de volgende taken en bevoegdheden opgenomen:.

a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;

c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid van de wet;

d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

e. het instellen en in stand houden van een brandweer;

f. het instellen en in stand houden van een GHOR;

g. het voorzien in de meldkamerfunctie;

h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de regio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d,e,f en g genoemde taken.

In artikel 25, lid 1 en 2 van de wet zijn nog specifieke taken voor de ingestelde brandweer benoemd. Voor de GGD zijn nog taken benoemd in de Wet kinderopvang (directeur GGD wordt door gemeenten aangewezen als toezichthouder), taken gemandateerd door de Minister VWS (vergunningverlening tatoeëren en piercen) en de gemeente Harlingen (sanitaire controle schepen) en tenslotte taken WMO (vangnet- en bemoeizorg, coördinatie casemanagement scenarioteams en ondersteuning sociale teams)

Deelnemende organisaties (20)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Dongeradeel College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Ferwerderadiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Heerenveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Kollumerland c.a. College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Ooststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Opsterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Smallingerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Weststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Súdwest-Fryslân College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente De Fryske Marren College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders

Doel

De regio heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van:

a. publieke gezondheidszorg;

b. brandweerzorg;

c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

d. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

e. het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en de coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

f. het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer.

g. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Fryslân
Afkorting VRF
Datum van oprichting 01-01-2007
Telefoon (088) 229 99 99 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiofryslan.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route (contactformulier)
E-mail info@vrfryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/over-veiligheidsregio-fryslân/contact-en-route

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?