Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
Gelderland
Postadres Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen (2004)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Bijsterhuizen
Archiefzorgdrager Gemeente Nijmegen

Bevoegdheden

  1. Voor zover hiervan niet in deze regeling is afgeweken, en onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de wet, komen aan de bestuursorganen van het samenwerkingsverband ter uitvoering van de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken de bevoegdheden toe, die aan de bestuursorganen van beide deelnemende gemeenten behoren.

  2. Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het oprichten van of het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve of andere verenigingen, danwel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.

  3. Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het heffen van rechten, zoals bedoeld in artikel 219, eerste lid, van de Gemeentewet en tot het heffen van rechten waarvan heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald.

  4. Het samenwerkingsverband is bevoegd algemeen verbindende voorschriften vast te stellen ter uitvoering van de in artikel 5 van deze regeling genoemde taken.

  5. Het samenwerkingsverband is bevoegd, indien een onteigening in het belang van de ruimtelijke ordening en van de volkshuisvesting hiertoe aanleiding geeft, de Kroon te verzoeken tot onteigening over te gaan ten name van het samenwerkingsverband.

  6. Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het aanstellen van personeel en het aangaan van detacheringsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht zoals bedoeld in artikel 28 van deze regeling, zulks met inachtneming van hetgeen in hoofdstuk 9 van deze regeling is bepaald.

  7. Van de bevoegdheden genoemd in het tweede lid wordt niet eerder gebruik gemaakt dan nadat de raden van beide deelnemende gemeenten zijn gehoord.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-1992 Gemeente Nijmegen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1992 Gemeente Wijchen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijventerrein.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bijsterhuizen
Datum van oprichting 01-10-1992
Telefoon (024) 751 73 64 (algemeen)
Internet http://www.bedrijvenparkbijsterhuizen.nl (algemeen)
http://www.bedrijvenparkbijsterhuizen.nl/#contactinfo (contact)
E-mail bijsterhuizen@bijsterhuizen.nl (secretariaat)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?