Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

Ministerie

Actief van 26-10-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-07-2024 Op 08-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-07-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 379 89 11 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-visserij-voedselzekerheid-en-natuur (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier
Sociale Media minlnv (X)
MinisterLVVN (X)
Staatssecretaris LVVN (X)
Ministerie van LVVN (LinkedIn)
ministerieLVVN (Instagram)
Ministerie van LVVN (Facebook)
Minister en Staatsecretaris LVVN (Instagram)

Organisatieonderdelen (7)

Agentschappen (1)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (14)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (10)

Algemene informatie

Afkorting LVVN

Functies

Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur dhr. ir. J.F. (Jean) Rummenie (BBB)
Secretaris-Generaal dhr. drs. J.C. (Jan-Kees) Goet
Plv. Secretaris-Generaal mw. drs. P. (Petra) de Kam

Organisatiebeschrijving

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties.

Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij werken ook aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Identificatiecodes

KVK-nummer 70338574

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?