Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-06-2021 Op 07-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gebouw 't Brewinc
IJsselkade 13
7001 AN Doetinchem
Postadres Postbus 686
7000 AR Doetinchem

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Archiefzorgdrager Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultureel erfgoed

Bevoegdheden

Artikel 8

 1. Voor zover taken en bevoegdheden in deze regeling niet aan een ander persoon of orgaan worden toegekend, berusten deze bij het algemeen bestuur.

 2. Het algemeen bestuur heeft in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden:

  1. het benoemen van leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter;

  2. het vaststellen van de begroting en jaarrekening;

  3. het vaststellen van verordeningen in het kader van het aan het bestuur van de regeling opgedragen archieftaak, inclusief de bevoegdheid om een verordening vast te stellen als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet.

 3. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot:

  1. het beheer van de archiefbewaarplaats;

  2. het beheer van de naar die archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

  3. het toezicht op het beheer van de niet naar die archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden.

 4. Onder het stellen van regels zijn mede begrepen die voor de vergoeding van kosten met betrekking tot de raadpleging van archiefbescheiden.

 5. Voor 1 juli van elk jaar stelt het algemeen bestuur op voorstel van de directeur een verslag over de werkzaamheden van de dienst in het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast. Het verslag wordt vervolgens aan de deelnemende gemeenten, ter attentie van de gemeentelijke bestuursorganen, ter kennisname gezonden.

Artikel 14

Onverminderd zijn bevoegdheden als bedoeld in artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen behoren tot de taken van het dagelijks bestuur mede:

 1. het beheer van de activa en passiva van het Erfgoedcentrum, inclusief het dragen van verantwoordelijkheid voor een goede en optimale bedrijfsvoering;

 2. de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van het Erfgoedcentrum;

 3. het houden van een voortdurend toezicht op alles wat het Erfgoedcentrum aangaat;

 4. al hetgeen deze regeling voor het overige aan het dagelijks bestuur opdraagt dan wel door het dagelijks bestuur wenselijk wordt geoordeeld in het kader van een goede en optimale bedrijfsvoering.

Artikel 17

 1. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van de bestuursorganen.

 2. De voorzitter ondertekent de stukken die van de bestuursorganen uitgaan.

 3. De voorzitter vertegenwoordigt het Erfgoedcentrum in en buiten rechte. De vertegenwoordiging kan hij opdragen aan een door hem aan te wijzen gevolmachtigde.

 4. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een van de deelnemers, die partij is in een geding waarbij het Erfgoedcentrum betrokken is, wordt het Erfgoedcentrum door zijn vervanger vertegenwoordigd.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2011 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2011 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2011 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2011 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2011 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2011 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2011 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-07-2011 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het Erfgoedcentrum heeft tot doel:

a. het overeenkomstig de Archiefwet 1995 beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbescheiden van de deelnemende en andere overheidslichamen;

b. het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers en andere overheidslichamen als hiervoor genoemd onder a.;

c. het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord;

d. het binnen en in het verlengde van de onder a. tot en met c. omschreven doelstellingen, ontplooien van activiteiten die direct en aanwijsbaar de financieel-economische positie van het Erfgoedcentrum ten goede komen.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Datum van oprichting 01-07-2011
Telefoon (0314) 78 70 78 (algemeen)
Internet https://www.ecal.nu (algemeen)
E-mail info@ecal.nu (algemeen)
Contactpagina https://www.ecal.nu/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?