Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 30-11-2010 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-05-2022 Op 24-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven
Postadres Postbus 45
6920 AA Duiven

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerking De Liemers
Archiefzorgdrager Samenwerking De Liemers

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

 1. Ten behoeve van de in artikel 3 genoemde doelstelling verricht de Samenwerking De Liemers voor de gemeenten beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken met betrekking tot de volgende taakvelden:

  1. RSD;

  2. RID;

  3. Inkoopsamenwerking;

  4. uitoefening van overige door de gemeenten overgedragen taken aan Samenwerking De Liemers.

 2. De colleges delegeren c.q. mandateren de bevoegdheden van regeling van de organisatie, bestuur en de bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen met betrekking tot de in artikel 4, lid 1 genoemde taken en taakvelden, nader uitgewerkt in bij deze regeling behorende delegatiebesluiten en mandatenregeling, aan de bestuursorganen van de Samenwerking De Liemers.

 3. De Samenwerking De Liemers draagt zorg en is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding van de taken bedoeld onder het eerste en tweede lid en doet daartoe voorstellen aan de colleges of als de gemeenteraden de beslissingsbevoegdheid hebben, via de colleges aan de gemeenteraden.

 4. De gemeenten verlenen hun medewerking aan de uitvoering van besluiten die de Samenwerking De Liemers neemt in verband met de uitoefening van de aan de Samenwerking De Liemers toegekende bevoegdheden.

 5. De Samenwerking De Liemers is voorts belast met de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen en andere gemeentelijke taken en bevoegdheden op het gebied van voornoemde diensten, met de afhandeling van klachten en het voeren van verweer in bezwaar- en beroepsprocedures betrekking hebbend op regelingen op het gebied van de onder artikel 4, lid 1 genoemde taakvelden.

 6. De gemeente waar geadresseerde van een besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt, woonachtig is, behandelt het bezwaarschrift.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
30-11-2010 Gemeente Duiven College van burgemeester en wethouders
30-11-2010 Gemeente Westervoort College van burgemeester en wethouders
30-11-2010 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders

Doel

Het doel van de Samenwerking De Liemers is het, met behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijke slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerking De Liemers
Afkorting SDL
Datum van oprichting 30-11-2010
Telefoon (0316) 27 95 33 (RSD De Liemers)
(088) 623 39 99 (RID De Liemers)
Internet https://www.werkeningelderland.nl/organisaties/samenwerking-de-liemers (algemeen)
https://www.rsddeliemers.nl (RSD De Liemers)
https://www.riddeliemers.nl (RID De Liemers)
E-mail info@rsddeliemers.nl (RSD De Liemers)
info@riddeliemers.nl (RID De Liemers)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?