Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-10-2022 Op 20-10-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-10-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 8058
3503 RB Utrecht
Telefoon (030) 297 40 00 (algemeen)
Internet https://recreatiemiddennederland.nl (algemeen)
E-mail info@recreatiemiddennederland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Recreatie Midden-Nederland
Archiefzorgdrager Recreatie Midden-Nederland

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

 1. Ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang is het bestuur bevoegd tot:

  1. het vaststellen van de organisatiestructuur;

  2. het vaststellen van het (meerjaren)personeels- en formatieplan;

  3. het vaststellen en uitvoeren van het personeelsbeleid;

  4. het nemen van besluiten terzake het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel alsmede het voeren van rechtsgedingen;

  5. het aanschaffen en het beheren van de middelen ten behoeve van het apparaat;

  6. het aanschaffen en het beheren van materieel dat structureel door meer dan één recreatieschap wordt gebruikt;

  7. het doen van beleidsvoorstellen aan de recreatieschappen, betreffende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten;

  8. het bespreken van gemeenschappelijke thema’s en het - waar nodig en door de recreatieschappen gewenst voorbereiden van gemeenschappelijk beleid.

 2. Naast de bevoegdheden vermeld in het eerste lid kan de bedrijfsvoeringsorganisatie taken voor derden uitvoeren. Deze werkzaamheden mogen niet in strijd zijn met het belang waarvoor de regeling is getroffen, moeten minimaal kostendekkend zijn en mogen niet tot gevolg hebben dat de bedrijfsvoeringsorganisatie niet langer ten minste 80% van zijn werkzaamheden voor deelnemers verricht.

 3. De bevoegdheden genoemd in het eerste lid worden uitgeoefend binnen de grenzen van de rechtspositieregeling van de provincie Utrecht als bedoeld in artikel 13 en de vastgestelde begroting en algemene financiële kaders als bedoeld in artikel 17 van deze regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1996 Plassenschap Loosdrecht e.o. Dagelijks bestuur
01-01-1996 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten
01-01-1996 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Dagelijks bestuur

Doel

Deze regeling is getroffen met het oog op het belang van de recreatieschappen bij een centraal ondergebracht personeelsbeheer, alsmede bij het indien gewenst voorbereiden van gemeenschappelijk beleid.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatie Midden-Nederland
Datum van oprichting 01-01-1996
Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 8058
3503 RB Utrecht
Telefoon (030) 297 40 00 (algemeen)
Internet https://recreatiemiddennederland.nl (algemeen)
E-mail info@recreatiemiddennederland.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.