Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Telefoon (026) 355 24 00 (algemeen)
Internet http://www.ifv.nl/ (algemeen)
E-mail info@ifv.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 264,9 (op 31-12-2017)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • Het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor, en het verzorgen van officiersopleidingen alsmede het verzorgen van andere door de minister van Veiligheid en Justitie aan te wijzen opleidingen die met een rijksexamen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Wet veligheidsregio's worden afgesloten en het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof hiervoor;
  • het ontwikkelen en in stand houden van expertise door middel van het verzamelen en beheren van relevante kennis en zo nodig door het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek;
  • het ter beschikking stellen van de verzamelde informatie en expertise aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;
  • het verwerven, beheren en aan de veiligheidsregio's en aan de gemeenten met een gemeentelijke brandweer zo nodig ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen;
  • andere werkzaamheden op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, voor zover het betreft het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor, en het verzorgen van andere dan de hierboven bedoelde opleidingen, het werven en selecteren van kandidaten voor de voornoemde opleidingen; het organiseren van oefeningen, het verrichten van andere activiteiten die de deskundigheid van personen op de in de aanhef genoemde gebieden of het functioneren van de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn, bevorderen en het verrichten van onderzoek voor en adviseren van derden teneinde direct of indirect een bijdrage te leveren aan de fysieke veiligheid.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.