Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1100
1180 BH Amstelveen
Telefoon (020) 656 56 56 (algemeen)
Internet http://www.svb.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 8, 15
Personeelsomvang in FTE 2855,0 (op 31-12-2017)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
16-12-2015 TK 30982 nr. 26

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden


a. Het uitvoeren van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en wetten die de uitvoering van deze wetten beheersen;
b. Beheren en administreren van de fondsen, bedoeld in artikel 1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, onderdelen f en g van de Wet financiering sociale verzekeringen en het Algemeen Kinderbijslagfonds, genoemd in artikel 29a van de Algemene Kinderbijslagwet;
c. Zorgdragen voor gevraagde en ongevraagde verstrekking van deugdelijke informatie aan werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden, verzekerden en andere belanghebbenden in verband met de uitvoering van de in onderdeel a genoemde wetten;
d. Het uitvoeren van taken die bij of krachtens enige andere wet dan de in onderdeel a bedoelde wetten, aan de Sociale verzekeringsbank zijn opgedragen;
e. Het in opdracht van Onze Minister of uit eigen beweging verrichten van onderzoek met betrekking tot de wettelijke taken van de Sociale verzekeringsbank;
f. Het aan Onze Minister op zijn verzoek verstrekken van de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften;
g. Het voeren van een adequate administratie ten behoeve van de uitoefening van haar taak;
h. Het verrichten van diensten voor gegevensverkeer met het buitenland en verwerking van gegevens afkomstig uit het buitenland;
i. Op verzoek van een verzekerde, een zorgverzekeraar of andere belanghebbende verstrekken van informatie over de verzekeringsstatus van de verzekerde voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet en het op verzoek van een verzekerde verstrekken van informatie over de verzekeringstijdvakken en daarop gebaseerde aanspraak op ouderdomspensioen.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.