Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 30-12-2005 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 11-03-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 01-07-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Mr. F.J. Haarmanweg 33
4538 AN Terneuzen
Postadres Postbus 163
4530 AD Terneuzen

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHON

Bevoegdheden

Artikel 8 BEVOEGDHEDEN

 1. De afbakening van de bevoegdheden en de verplichtingen van het algemeen

  bestuur is analoog aan die, welke in de gemeentewet is aangegeven voor de

  gemeenteraad, voor zover daarvan bij deze regeling niet wordt afgeweken.

 2. Aan het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden met dien verstande dat:

  1. krachtens deze regeling bepaalde bevoegdheden zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur en aan de voorzitter;

  2. het algemeen bestuur gerechtigd is aan het dagelijks bestuur bevoegdheden over te dragen, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in lid 3 van dit artikel.

 3. De volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn niet overdraagbaar:

  1. het aanwijzen van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervangers en de overige leden van het dagelijks bestuur;

  2. het benoemen, schorsen en ontslaan van directieleden.

  3. het vertegenwoordigen in en het deelnemen aan de Stichting Federatie Sociale Werkvoorziening in Zeeland;

  4. het vaststellen of wijzigen van de begroting;

  5. het vaststellen van de jaarrekening;

  6. het vaststellen of wijzigen van een reglement van orde;

  7. het vaststellen of wijzigen van een regeling betreffende het financieel en administratief beheer;

  8. het vaststellen of wijzigen van een rechtspositieregeling voor het ambtelijk personeel;

  9. het doen van voorstellen tot wijziging, toetreding, uitbreiding en opheffing van deze gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1995 Gemeente Hulst College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1995 Gemeente Sluis College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1995 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHON
Datum van oprichting 01-01-1995
Telefoon (0115) 67 52 00 (algemeen)
Internet https://www.dethon.nl (algemeen)
E-mail info@dethon.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.dethon.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?