Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Gildekamp 8
5431 SP Cuijk

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Archiefzorgdrager Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. De colleges dragen ter uitvoering van de in het eerste t/m het derde lid van artikel 3 genoemde taken en belangen, hun bevoegdheden op grond van de Wet Milieubeheer en Gemeentewet en de daarmee samenhangende wetten en regelingen, volledig over aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam.

  2. Na besluitvorming ten aanzien van de in artikel 3, vierde lid genoemde taken, dragen de colleges hun hiermee samenhangende bevoegdheden op grond van de Wet Milieubeheer en Gemeentewet en de daarmee samenhangende wetten en regelingen, volledig over aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam.

  3. Het is mogelijk om verandering aan te brengen in de overgedragen bevoegdheden. Een besluit hiertoe dient in het algemeen bestuur met unanieme stemmen te worden genomen.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2020 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Boxmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Grave College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Mill en Sint Hubert College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Sint Anthonis College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke taken van de gemeenten op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Het draagt zorg voor een zo doelmatig mogelijke uitvoering van deze taken en uitoefening van bevoegdheden op de voorgenomen terreinen.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Datum van oprichting 01-01-2020
Telefoon (0485) 33 83 52 (algemeen)
Internet https://www.afvalaanbieden.nl/ (algemeen)
https://www.afvalaanbieden.nl/contact (contact)
E-mail info@afvalaanbieden.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?