Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Baarn en Eemnes

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-01-2023 Op 12-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-01-2023 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 18
3743 EN Baarn
Utrecht
Postadres Postbus 1003
3740 BA Baarn

Contactgegevens

Telefoon (035) 548 16 11 (gemeente Baarn)
Internet https://www.baarn.nl (gemeente Baarn)
E-mail gemeente@baarn.nl (gemeente Baarn)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Baarn-Eemnes 2023
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Baarn
Archiefzorgdrager Gemeente Baarn
Beleidsterreinen overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 7 Mandaat collegebevoegdheden

  1. Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de door de raden van de gastgemeenten vastgestelde belastingverordeningen, voor zover deze besluiten betrekking hebben op belastingen waarvan de heffing of invordering krachtens artikel 5 van deze regeling, is opgedragen aan de ambtenaren van de centrumgemeente.

  2. Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het college van de gastgemeente als bedoeld in het eerste lid.

  3. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de centrumgemeente, kan dit college ondermandaat verlenen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2023 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2023 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

  2. De gemeenschappelijke belastingorganisatie heeft tot doel om een kwalitatief goede, doelmatige en toekomstbestendige uitvoering van de taken van de gemeenten op de in lid 1 genoemde gebieden en zoals nader uitgewerkt in de dienstverleningsovereenkomst te bewerkstelligen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?