Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-02-2023 Op 28-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres WPDA
Javastraat 15
9401 KZ Assen
Drenthe
Postadres Postbus 392
9400 AJ Assen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Werkplein Drentsche Aa
Beleidsterreinen recht | bestuursrecht,
recht | bezwaar en klachten,
sociale zekerheid,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
werk

Bevoegdheden

Artikel 7. De werkwijze en taken

  1. Het algemeen bestuur vergadert overeenkomstig een per jaar vast te stellen rooster en voorts zo dikwijls als de voorzitter of één van de leden onder opgave van redenen dat schriftelijk vraagt.

  2. Besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen.

  3. In de vergadering van het algemeen bestuur heeft ieder lid één stem.

  4. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden bijgewoond door de algemeen directeur van het samenwerkingsverband.

  5. Aan het algemeen bestuur worden door de deelnemende gemeentebesturen alle uitvoerende bevoegdheden en de daaruit voortvloeiende taken, die op grond van de in artikel 3 genoemde wetten en regelgeving aan de deelnemende gemeentebesturen toekomen, overgedragen.

  6. Het algemeen bestuur stelt voor een in de prestatieovereenkomst aangegeven periode een prestatieovereenkomst vast waarin prestatieafspraken zijn beschreven die het samenwerkingsverband moet leveren.

  7. Het algemeen bestuur is, met in achtneming van het bepaalde in artikel 31a Wgr, bevoegd tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen binnen het sociaal domein.

  8. Alle bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of de regeling aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen, berusten bij het algemeen bestuur.

  9. Het algemeen bestuur is bevoegd regelingen vast te stellen omtrent de eigen organisatie en bedrijfsvoering.

  10. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
16-07-2016 Gemeente Aa en Hunze College van burgemeester en wethouders
16-07-2016 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
16-07-2016 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot doel om de wettelijke taken van de gemeenten op het terrein van de Participatiewet en deels op het terrein van de Wet inburgering, alsmede de gemeentelijke taken zoals die in deze regeling staan vermeld, te behartigen en uit te voeren.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkplein Drentsche Aa
Afkorting WPDA
Datum van oprichting 16-07-2016
Telefoon (0592) 39 16 00 (algemeen)
Internet https://www.wpda.nl (algemeen)
https://www.wpda.nl/contact (contact)
E-mail info@wpda.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wpda.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?