Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep 2020

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-03-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-08-2023 Op 29-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Vaartweg 67
8243 PD Lelystad
Flevoland
Postadres Postbus 2032
8203 AA Lelystad

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep 2020
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep
Beleidsterreinen werk

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. Aan het bestuur van het Werkvoorzieningschap zijn, ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang, de volgende bevoegdheden en taken overgedragen:

    1. het uitoefenen van het werkgeverschap van Wsw-medewerkers en de daarbij behorende bevoegdheden die bij of krachtens de Wsw aan de gemeentebesturen zijn toegekend, voor zover deze strekken tot arbeidsinschakeling van daartoe geïndiceerde personen, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn;

    2. het verrichten van in het kader van bovengenoemd belang alle noodzakelijke en gewenste taken voor zover deze krachtens de wet niet zijn voorbehouden aan een ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam;

    3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  2. Het bestuur besluit tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en slechts voor zover zulks past binnen het doel van het Werkvoorzieningschap. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2001 Gemeente Lelystad Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2001 Gemeente Noordoostpolder Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2001 Gemeente Urk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Deze regeling wordt getroffen ter behartiging van het belang om de arbeidsinschakeling van daartoe geïndiceerde personen op grond van de Wsw, waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn, mogelijk te maken.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep
Datum van oprichting 01-01-2001
Telefoon (0320) 80 00 00 (algemeen)
Internet https://www.concernvoorwerk.nl (algemeen)
E-mail info@concernvoorwerk.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?