Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-10-2023 Op 13-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-10-2023 doorgevoerd.

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs
Archiefzorgdrager Gemeente Venlo

Bevoegdheden

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

Ten behoeve van dit toezicht zijn aan het gemeenschappelijk orgaan de volgende bevoegdheden toegekend:

a. het benoemen van de leden van het bestuur van de stichting;

b. het schorsen of ontslaan van een lid van het bestuur van de stichting;

c. het bevestigen van het schorsen van een bestuurslid door het bestuur van de stichting;

d. het goedkeuren van het door het bestuur van de stichting voorgelegde ontwerp van de begroting en het ontwerp van de jaarrekening;

e. het nemen van de nodig geachte maatregelen om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen indien voor 1 februari van het jaar waarvoor een begroting geldt, de begroting niet is goedgekeurd;

f. het goedkeuren van een wijziging van een begroting;

g. het goedkeuren van een wijziging van de statuten van de stichting;

h. het ontbinden van de stichting;

i. het hernieuwd in stand houden van de scho(o)l(en) waarvan de instandhouding aan de stichting was overgedragen of het overdragen daarvan aan een andere rechtspersoon die tot instandhouding van een openbare school bevoegd is;

j. het besluiten over vereffening bij ontbinding van de stichting.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Beesel Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Horst aan de Maas Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Peel en Maas Gemeenteraad
01-01-2016 Gemeente Venlo Gemeenteraad

Doel

1. Het gemeenschappelijk orgaan heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het bestuur van de stichting, zoals bedoeld wordt in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs, en zoals bedoeld wordt in de statuten van de stichting.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs
Afkorting GOTPOO
Datum van oprichting 01-01-2003

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?