Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-03-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-04-2024 Op 16-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Deweverplein 1
6361 BZ Nuth
Postadres Postbus 22021
6360 AA Nuth

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Archiefzorgdrager Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

Bevoegdheden

Artikel 5: Taken en bevoegdheden

 1. Ter verwezenlijking van de in artikel 4 genoemde gemeenschappelijke belangen is door de gemeenten aan Kompas opgedragen de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden op grond van en krachtens de na te melden wetten en regelingen.

  1. De Participatiewet, de Invoeringswet Participatiewet en andere sociale zekerheidswetten waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen, voor zover de uitvoering daarvan niet reeds is ondergebracht bij andere organisaties;

  2. De Algemene Bijstandswet (Awb, voor zover nog van toepassing ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (voor zover nog van toepassing), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet schuldhulpverlening, de Wet inburgering (Wi) en de Wet Participatiebudget;

  3. De uitvoering van de algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van de genoemde wetten en andere taken op het gebied van sociale zekerheid , voortvloeiende uit gemeentelijke, zowel autonome als in medebewind tot stand gekomen, verordeningen, alsmede beleidsplannen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid.

  4. Kompas is bij de uitvoering van deze taken gebonden aan het door de gemeenten ingevolge artikel 20 vastgestelde beleidsplan.

 2. De taken onder het eerste lid vermeld vormen het basispakket

 3. De gemeenten kunnen Kompas belasten met de uitvoering van andere taken, waartoe de opdracht door de aangesloten gemeenten mogelijk is.

 4. Kompas verleent alleen diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het in artikel 2 lid 2 genoemde rechtsgebied als het algemeen bestuur hiermee instemt. De diensten worden verleend tegen een vooraf overeengekomen prijs. Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.

 5. De taken genoemd onder lid 1 worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met het UWV, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast.

 6. De gemeenten verlenen hun medewerking aan de uitvoering van besluiten die het bestuur van Kompas neemt binnen de aan het bestuur toegekende bevoegdheden.

 7. Als de gemeente, naar het oordeel van het bestuur, de in lid 6 bedoelde medewerking niet of niet in voldoende mate verleent, kan het bestuur namens of ten laste van de betrokken gemeente een besluit uitvoeren of laten uitvoeren.

 8. Alvorens over te gaan tot toepassing van lid 7, stelt het bestuur het gemeentebestuur van de betrokken gemeente daarvan in kennis.

 9. Mocht enige in het eerste lid genoemde wet of regeling op enig moment vervangen worden door een andere, gelijksoortige wet, dan treedt deze in de plaats van de aldaar genoemde wet of regeling. Daartoe is geen wijziging van deze gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2002 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2002 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2021 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Kompas voert de taken, genoemd onder artikel 5 van deze regeling, uit voor de gemeenten die onder artikel 1 sub b staan vermeld.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Alternatieve naam ISD Kompas
Afkorting Kompas
Datum van oprichting 01-01-2002
Telefoon (045) 575 33 99 (gemeente Voerendaal)
(045) 544 83 83 (gemeente Simpelveld)
(088) 450 20 00 (gemeente Beekdaelen)
Internet https://www.isd-kompas.nl (algemeen)
E-mail info@isd-kompas.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?