Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 12-01-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-05-2024 Op 24-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres Postbus 154
5340 AD Oss

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling BSOB
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 34: Bevoegdheden

Het bestuur van het samenwerkingsverband is bevoegd tot regeling en bestuur ter behartiging van die belangen die aan het samenwerkingsverband zijn opgedragen.

Artikel 35: Overdracht bevoegdheden

 1. Aan het samenwerkingsverband wordt de bevoegdheid tot heffing en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen overgedragen door de colleges van de deelnemende gemeenten, voor zover de deelnemer de betreffende belasting kent:

  1. onroerende-zaakbelasting;

  2. rioolheffing;

  3. afvalstoffenheffing;

 2. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas draagt aan het samenwerkingsverband de bevoegdheid tot heffing en invordering van alle door het algemeen bestuur van het Waterschap Aa en Maas op of voor 1 oktober 2009 ingestelde waterschapsbelastingen over, voor zover deze waterschapsbelastingen later niet zijn opgeheven.

 3. De colleges van de deelnemende gemeenten dragen aan het samenwerkingsverband over de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 36: Additionele overdracht

 1. Het college van een deelnemende gemeente kan de bevoegdheid tot heffing en invordering van andere gemeentelijke belastingen dan bedoeld in artikel 35 overdragen aan het samenwerkingsverband.

 2. Het algemeen bestuur neemt hetgeen op grond van het vorige lid is overgedragen, op in een bijlage bij de gemeenschappelijke regeling en zendt deze ter kennisname aan de colleges van de deelnemers en aan gedeputeerde staten.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2010 Aa en Maas Dagelijks bestuur
01-07-2010 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-07-2010 Gemeente Deurne College van burgemeester en wethouders
01-07-2010 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Asten College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Gemert-Bakel College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Laarbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Someren College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Maashorst College van burgemeester en wethouders

Doel

In het kader van deze regeling worden de belangen van de deelnemers behartigd, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, op het gebied van:

a. de heffing en invordering van belastingen;

b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis van die wet en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Afkorting BSOB
Datum van oprichting 01-07-2010
Telefoon (088) 551 00 00 (algemeen)
Internet https://www.bs-ob.nl (algemeen)
E-mail info@bs-ob.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.bs-ob.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?