Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Directie Financiën

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-10-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7 via KV4.28
2511 CW DEN HAAG
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16169
2500 BD DEN HAAG

Contactgegevens

Telefoon (070) 424 61 51 (algemeen)
Internet http://www.rijksoverheid.nl (algemeen)

Onderdeel van

Functies

Directeur drs. J.K. Jongkind (Jürgen)

Organisatiebeschrijving

De directie Financiën wil zorgdragen voor een Rijksvastgoedbedrijf dat risico's beheerst, de financiën op orde heeft en stuurt op recht- en doelmatigheid. Dat doen we in verbinding met de andere directies. We willen ondersteunen bij de sturing op de financiën en de beoogde doelen en resultaten, leidend tot een rechtmatig en doelmatig financieel beheer. We zijn adviserend, uitvoerend en controlerend en beschikken over specialistische competenties op het terrein van P&C, accounting, auditing en risicomanagement. Directie Financiën is als lijndirectie direct verbonden met de directies die het primair proces van het RVB uitvoeren. De directie zet de medewerkers zoveel mogelijk in op de productie, waar de afdelingen voor staan. Directie Financiën verricht werkzaamheden going concern, voor de transitiefase en uiteindelijk resulterend in een stabiele eindsituatie. Kerntaken Belangrijke reguliere activiteiten zijn: - Het ondersteunen van het management als onafhankelijk geweten: toetsend, adviserend en kaderstellend. Hieronder vallen ook businesscontrol en projectcontrol. - Beheren baten-lasten en kas-verplichtingenadministratie en voeren materiële vaste activa-administratie. - Het uitvoeren van risicomanagement (risico-analyses, voorstellen voor beheersmaatregelen, uitvoeren van audits). - Het zorgdragen voor de financiering vastgoed, uitvoeren treasury en opstellen financiële planning. - Opstellen van begroting, verantwoording en managementrapportages (zie bijlage 2: de producten in de planning- en controlcyclus). - Toetsing voorgenomen besluiten met financiële gevolgen. - Toezicht op uitvoering begroting, ordelijk en controleerbaar financieel beheer en rechtmatige en doelmatige besteding. - Het aanspreekpunt (intern en extern) met FEZ/BZK, ADR, AR, Belastingdienst en Ministerie van Financiën. Het Rijksvastgoedbedrijf is een organisatie die nog steeds in ontwikkeling is vanuit interne ambitie, maar ook door een omgeving die in beweging is. De actualiteit van het geschikt maken van rijksvastgoed voor opvang van asielzoekers en mensen met een verblijfstatus zijn hier voorbeelden van. Vanuit de directie Financiën dragen we bij aan beheersing van de risico's door te zorgen voor: - Het inzetten van een sterke projectcontrol op omvangrijke ontwikkelprojecten. - De financiële informatie benodigd voor diverse onderhandelingen en besprekingen met opdrachtgevers en stakeholders is op orde. - Het toetskader is voor iedereen helder. - Toezicht op toepassing van de kaders door het primaire proces. - Financiële afspraken worden correct vastgelegd in procedures, de administratie etc.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?