Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Gelderland (GD)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem
Gelderland
Organogram https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjIxMDVlOWMtZTI4MC00MWVhLTljYWUtNjdmYzE2ODc2N2VmIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/15185/Provincie_Gelderland

Organisatiebeschrijving

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie: - duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer - milieu, energie en klimaat - vitaal platteland - bereikbaarheid en openbaar vervoer - economie - culturele infrastructuur en cultureel erfgoed - kwaliteit van het openbaar bestuur. Zie daarnaast: https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie Verder is alle informatie over de provincie Gelderland te vinden op de website https://www.gelderland.nl/

Contactgegevens

Telefoon (026) 359 99 99 (algemeen)
Internet https://www.gelderland.nl (algemeen)
https://www.gelderland.nl/wet-open-overheid (Wet open overheid (Woo))
E-mail provincieloket@gelderland.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Link naar meer informatie https://www.gelderland.nl/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Provincieloket
Telefoon Woo-contactpersoon (026) 359 99 99 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon post@gelderland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Adviezen van adviescolleges en adviescommissies conform artikel 82 van de Provinciewet (link is naar Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland).
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's van vergaderingen van het college van Gedeputeerde Staten (GS).
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Wij maken ook de GS-besluiten (GS-brieven) openbaar. Klik op de vergaderdatum van GS en vervolgens op de GS-besluiten (GS-brieven).
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten van vergaderingen van het college van Gedeputeerde Staten (GS).
Beschikkingen Link naar het Europese subsidieregister.
Beschikkingen Beschikkingen, ontheffingen.
Beschikkingen Link naar het provinciale subsidieregister.
Convenanten Binnenkort volgt nog een directe link naar de pagina met overeenkomsten van provincie Gelderland met één of meerdere partijen.
Jaarplannen en jaarverslagen Documenten Planning & Control (P&C) Cyclus.
Jaarplannen en jaarverslagen Verslagen commissie Rechtsbescherming.
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen commissaris van de Koning.
Klachtoordelen Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van een bestuursorgaan.
Onderzoeksrapporten Binnenkort volgt de directe link naar de pagina met onderzoeksrapporten over de wijze van functioneren van provincie Gelderland en onderzoeken ter voorbereiding of evaluatie van beleid.
Organisatie en werkwijze Een overzicht van de verschillende bestuursorganen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.
Vergaderstukken Staten-Generaal Alle documenten die Provinciale Staten (PS) gebruiken zoals vergaderstukken, ingekomen stukken en verslagen van PS en commissies.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Provinciale regelgeving: inpassingsplannen.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Provinciale regelgeving: bekendmakingen, waaronder beleidsregels.
Woo-verzoeken en -besluiten Alle Woo- én Wob-verzoeken (tot februari 2021), besluiten en naar aanleiding daarvan openbaar gemaakte documenten.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?