Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Gelderland (GD)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem
Gelderland
Organogram https://media.gelderland.nl/Organogram_2024_30d0922381.pdf
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/15185/Provincie_Gelderland

Organisatiebeschrijving

Ons doel is een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We leggen de focus op een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Gelderland. Daar investeren wij in. Daar willen en kunnen we van meerwaarde zijn. Hoe doen we dat? Door 7 met elkaar samenhangende ambities na te streven waar wij het verschil kunnen maken voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland. Deze ambities vindt u hieronder.

Meer informatie

https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/over-de-provincie

Contactgegevens

Telefoon (026) 359 99 99 (algemeen)
Internet https://www.gelderland.nl (algemeen)
E-mail provincieloket@gelderland.nl (algemeen)
Sociale Media Provincie Gelderland LinkedIn (LinkedIn)
Provincie Gelderland Facebook (Facebook)
Provincie Gelderland X (X)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Link naar meer informatie https://open.gelderland.nl/woo-documenten

Contactpersoon/team

Provincieloket
Telefoon Woo-contactpersoon (026) 359 99 99 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon post@gelderland.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Adviezen van adviescolleges en adviescommissies conform artikel 82 van de Provinciewet (link is naar Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland).
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's van vergaderingen van het college van Gedeputeerde Staten (GS).
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Wij maken ook de GS-besluiten (GS-brieven) openbaar. Klik op de vergaderdatum van GS en vervolgens op de GS-besluiten (GS-brieven).
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten van vergaderingen van het college van Gedeputeerde Staten (GS).
Beschikkingen Link naar het Europese subsidieregister.
Beschikkingen Link naar het provinciale subsidieregister.
Beschikkingen Officiële bekendmakingen
Convenanten Overeenkomsten van provincie Gelderland met één of meerdere partijen.
Jaarplannen en jaarverslagen Documenten Planning & Control (P&C) Cyclus.
Jaarplannen en jaarverslagen Verslagen commissie Rechtsbescherming.
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen commissaris van de Koning.
Klachtoordelen Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van een bestuursorgaan.
Onderzoeksrapporten Binnenkort volgt de directe link naar de pagina met onderzoeksrapporten over de wijze van functioneren van provincie Gelderland en onderzoeken ter voorbereiding of evaluatie van beleid.
Organisatie en werkwijze Een overzicht van de verschillende bestuursorganen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.
Vergaderstukken Staten-Generaal Alle documenten die Provinciale Staten (PS) gebruiken zoals vergaderstukken, ingekomen stukken en verslagen van PS en commissies.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Provinciale regelgeving: inpassingsplannen.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Provinciale regelgeving: bekendmakingen, waaronder beleidsregels.
Woo-verzoeken en -besluiten Alle Woo- én Wob-verzoeken (tot februari 2021), besluiten en naar aanleiding daarvan openbaar gemaakte documenten.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?