Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Raad van State (RvS)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Postadres Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/18595/Raad_van_State

Organisatiebeschrijving

De Raad van State heeft twee hoofdtaken. Deze twee taken worden binnen de Raad uitgevoerd door twee afzonderlijke Afdelingen. De Afdeling advisering van de Raad van State is adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. De werkwijze en taken van de Raad van State zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. Zijne Majesteit de Koning is Voorzitter van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit een vice-president en maximaal tien leden. De vice-president heeft de dagelijkse leiding over het college en de organisatie van de Raad. In de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn naast leden ook staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst werkzaam. De Raad van State telt op dit moment ruim 60 staatsraden. Het aantal leden en staatsraden dat in de beide Afdelingen tegelijkertijd werkzaam is, is in de wet beperkt tot maximaal tien. Leden en staatsraden worden bij koninklijk besluit benoemd voor het leven. De leden van de Afdeling advisering kunnen ook voor bepaalde tijd worden benoemd. De ministerraad draagt de leden en staatsraden voor, waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet. Voor de benoeming van de vice-president wordt de Raad geraadpleegd. Bij de benoeming van leden en staatsraden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Zij komen voort uit de kring van de wetenschap, het bestuur, de rechterlijke macht en de overheid. Leden en staatsraden die alleen in de Afdeling bestuursrechtspraak worden benoemd, moeten een juridische achtergrond hebben. De Raad van State telt ruim 600 medewerkers onder wie ongeveer 250 juristen. De secretaris heeft de leiding over de organisatie, die is opgebouwd uit de volgende onderdelen: De directie Advisering ondersteunt de Afdeling advisering in haar werk als adviseur. De directie is onderverdeeld in sectoren die bestaan uit wetgevingsjuristen. Daarnaast werken er administratieve medewerkers. De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de Afdeling bestuursrechtspraak in haar werk als bestuursrechter en bestaat uit units die zijn opgebouwd uit juristen en administratieve medewerkers. De directie Bedrijfsondersteuning bestaat onder ander uit een afdeling Personeelszaken, een automatiseringsafdeling en een afdeling Bibliotheek en Archief. De directie Bestuursondersteuning verzorgt de inhoudelijke en administratieve ondersteuning aan de vice-president en de secretaris. Ook de afdeling Communicatie valt hieronder.

Contactgegevens

Telefoon (070) 426 44 26 (algemeen)
Fax (070) 365 13 80
Internet https://www.raadvanstate.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@raadvanstate.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.raadvanstate.nl/wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

mr. F. (Figen) Dinleyici
Telefoon Woo-contactpersoon 06 31 13 36 29 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@raadvanstate.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Hier worden adviezen van de Raad van State openbaar gemaakt.
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens staan op de site onderaan vermeld in de blauwe balk. Op de pagina Wet open overheid is te vinden hoe men een Woo-verzoek kan indienen.
Onderzoeksrapporten Op onze website publiceert de Raad van State onder ‘Studies en onderzoeken’ de bedoelde onderzoeksrapporten
Organisatie en werkwijze Te vinden onder meer in de rubriek ‘Over ons’ met de subonderdelen Raad van State in het kort, Organisatie, Advisering, Bestuursrechtspraak, Begrotingstoezicht, Toetsing klimaatwet, Geschiedenis en Raad van State in beeld
Overige besluiten van algemene strekking Door het Woo-verzoek over een openbaar volmachtregister heeft de Raad die stukken openbaar gemaakt op zijn site. In de rubriek Regelingen zijn ook de andere besluiten van algemene strekking al opgenomen.
Woo-verzoeken en -besluiten Woo-besluiten en eventuele vervolgprocedures
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?