Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/19087/Sociale_Zaken_en_Werkgelegenheid

Organisatiebeschrijving

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Contactgegevens

Telefoon (070) 333 44 44 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

dhr. mr. Y. (Youssef) Boudaghmas
Telefoon Woo-contactpersoon (070) 333 52 86 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon contactpersoonwoo@minszw.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen Rijksbegroting en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?