Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Moerdijk (Moerdijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ ZEVENBERGEN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 4
4760 AA ZEVENBERGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/30656/Gemeente_Moerdijk

Contactgegevens

Telefoon (0168) 37 36 00 (algemeen)
Internet http://www.moerdijk.nl (algemeen)
E-mail info@moerdijk.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Gemeente Moerdijk t.a.v. Woo-contactpersoon
Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ ZEVENBERGEN
Noord-Brabant
Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres gemeente Moerdijk t.a.v. Woo-contactpersoon
Postbus 4
4760 AA ZEVENBERGEN
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.moerdijk.nl/web/woo/Woo-verzoek-indienen.html

Contactpersoon/team

Cindy Tsang
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0168 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@moerdijk.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het bestuur van gemeente Moerdijk (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert gemeente Moerdijk nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met gemeente Moerdijk. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen In Moerdijk laten we in de jaarstukken, kadernota en voortgangsrapportages zien welke taken we uitvoeren. In de begroting kijken we financieel vooruit. In de jaarrekening laten we de uitgaven van het afgelopen jaar zien.
Klachtoordelen Een klacht geeft aan dat een inwoner niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. Gemeente Moerdijk behandelt deze klachten, maar publiceert nog geen klachtoordelen. U kunt wel het klachtenjaarverslag opvragen.
Organisatie en werkwijze De organisatiestructuur van gemeente Moerdijk is weergegeven in een organogram. Hierin ziet u welke teams gemeente Moerdijk heeft en welke onderwerpen die teams behandelen.
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Moerdijk ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie voor iedereen openbaar te maken. Informatie die met een Woo-verzoek wordt verstrekt wordt voor iedereen openbaar. Hier vindt u de samenvatting van diverse woo-verzoeken en de besluiten.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?