Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Woensdrecht (Woensdrecht)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Huijbergseweg 3
4631 GC HOOGERHEIDE
Noord-Brabant
Postadres Postbus 24
4630 AA HOOGERHEIDE
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32470/Gemeente_Woensdrecht

Contactgegevens

Telefoon 14 0164 (algemeen)
Internet http://www.woensdrecht.nl (algemeen)
E-mail gemeente@woensdrecht.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 24
Huijbergseweg 3
4631 GC HOOGERHEIDE
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.woensdrecht.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Contactpersoon voor de gemeenteraad
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0164 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.woensdrecht.nl (Algemeen)
https://www.woensdrecht.nl/wet-open-overheid-woo (Woo-informatie)
https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scWOOverzoek.aspx (Woo-verzoek indienen)
E-mail Woo-contactpersoon griffie@woensdrecht.nl (algemeen)
Beschrijving Woo-contactpersoon

Griffier

Contactpersoon voor college en burgemeester
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0164 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.woensdrecht.nl (Algemeen)
https://www.woensdrecht.nl/wet-open-overheid-woo (Woo-informatie)
https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl/formulier/nl-NL/Woensdrecht/scWOOverzoek.aspx (Woo-verzoek indienen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@woensdrecht.nl (algemeen)
Beschrijving Woo-contactpersoon

Informatiemanager Dienstverlening

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen In voorbereiding
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges De agenda's van de collegevergaderingen worden voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het college van gemeente Woensdrecht tijdens deze vergadering heeft genomen.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met de gemeente Woensdrecht. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen Vergaderschema (met bijgebehorende vergaderstukken) van de gemeenteraad.
Onderzoeksrapporten Een enorme verzameling aan gegevens over bevolking, wonen, voorzieningen, economie, zorg en welzijn die u kunt vergelijken met andere plaatsen in Nederland.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Woensdrecht ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden Raadsvoorstellen en -besluiten
Vergaderstukken decentrale overheden Live verslagen gemeenteraad
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie voor iedereen openbaar te maken. Informatie die met een Woo-verzoek wordt verstrekt wordt voor iedereen openbaar. Hier vindt u de samenvatting van diverse woo-verzoeken en de besluiten.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?