Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Utrechtse Heuvelrug (Utrechtse Heuvelrug)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kerkplein 2
3941 HV DOORN
Utrecht
Wijze van afspraak maken Online: https://heuvelrug.mijnafspraakmaken.nl/
E-mail: info@heuvelrug.nl
Telefoon: (0343) 56 56 00
Postadres Postbus 200
3940 AE DOORN
Organogram https://www.heuvelrug.nl/organisatie
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/32976/Gemeente_Utrechtse_Heuvelrug

Organisatiebeschrijving

Wij werken midden in de samenleving aan diverse taken en projecten op verschillende terreinen. Samen met het college, de raad en de inwoners werken we voor een zo mooi mogelijke leefomgeving. Onze dienstverlening heeft de kernwaarden 'Dienstverlenend', 'Verantwoordelijk', 'Omgevingsgevoelig', 'Samenwerken' en 'Reflectie', de kerncompetenties van onze collega’s.

Meer informatie

https://www.heuvelrug.nl/organisatie

Contactgegevens

Telefoon (0343) 56 56 00 (algemeen)
Internet http://www.heuvelrug.nl (algemeen)
E-mail info@heuvelrug.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 200
Kerkplein 2
3941 HV DOORN
Utrecht
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.heuvelrug.nl/form/woo-verzoek-tijdelijk/informatiepagina-0
Link naar meer informatie https://www.heuvelrug.nl/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo-coördinator
Telefoon Woo-contactpersoon (0343) 56 56 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.heuvelrug.nl/informatie-opvragen-bij-gemeente-wet-open-overheid-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@heuvelrug.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze pagina, in de kalender, treft u de agenda en collegebesluiten die het bestuur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen.
Bereikbaarheidsgegevens Informatie over bereikbaarheidsgegevens vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Een beschikking is een besluit in een concreet geval. Het verlenen van een bouwvergunning is een voorbeeld van een beschikking.
Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken Ingekomen stukken zijn documenten die door externe partijen aan de gemeente (raad) zijn gericht, zoals brieven, e-mails en andere correspondentie van inwoners, bedrijven en organisaties.
Jaarplannen en jaarverslagen Wilt u weten hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft? Bekijk dan de programmabegroting en de jaarrekening. Deze kunt u opzoeken in het raadsinformatiesysteem van de gemeente.
Organisatie en werkwijze De gegevens van gemeente Utrechtse Heuvelrug staan gepubliceerd in het Register van Overheidsorganisaties (ROO).
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Utrechtse Heuvelrug ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?