Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Druten (Druten)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Heuvel 1
6651 DA DRUTEN
Gelderland
Postadres Postbus 1
6650 AA DRUTEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/34358/Gemeente_Druten

Contactgegevens

Telefoon (088) 432 70 00 (algemeen)
Internet http://www.druten.nl (algemeen)
E-mail info@druten.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 1
6650 AA DRUTEN
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.druten.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Mevr. Van den Oever
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 432 70 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.druten.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek (algemeen)
Mevr. Sutman
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 432 70 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.druten.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen en de belisnota's worden ook gepubliceerd.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente Druten. De informatie vindt u op de contactpagina.
Beschikkingen
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt of bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college van burgemeester en wethouders daar een besluit over. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen In de jaarstukken, kadernota en voortgangsrapportages leest u welke taken de gemeente uitvoert. In de begroting staan de financiële vooruitzichten. In de jaarrekening staan de uitgaven van het afgelopen jaar.
Klachtoordelen Een klacht geeft aan dat iemand niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. De gemeente Druten behandelt deze klachten en publiceert daarover een jaarverslag.
Organisatie en werkwijze De organisatiepagina toont hoe het bestuur is georganiseerd. Ook beschrijven we aan welke projecten we werken.
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemeen verbindende voorschriften kan de gemeente Druten ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn bijvoorbeeld beleidsregels, waarin staat hoe de gemeente bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn regels van de overheid waaraan iedereen gebonden is. De Rijksoverheid maakt wetten. Voor de gemeente zijn algemeen verbindende voorschriften opgenomen in bijvoorbeeld een verordening of een omgevingsplan.
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie openbaar te maken. Informatie die met een Woo-verzoek wordt verstrekt wordt op dit moment verstrekt aan de aanvrager. In de toekomst wordt dit openbaar voor iedereen.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?