Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zevenaar (Zevenaar)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kerkstraat 27
6901 AA ZEVENAAR
Gelderland
Wijze van afspraak maken Online: https://zevenaar.mijnafspraakmaken.nl/
Telefoon: (0316) 59 51 11
Postadres Postbus 10
6900 AA ZEVENAAR
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36525/Gemeente_Zevenaar

Organisatiebeschrijving

De gemeente Zevenaar is een middelgrote gemeente met de uitdagingen van een grote stad. Kijk alleen al naar onze omgeving: Natura 2000-gebieden, de Duitse grens, spoorwegen, snelwegen en veel nieuwbouwprojecten waaronder de Fashion Outlet Zevenaar. Dit alles zorgt voor een interessant, uitdagend en breed taakveld voor ruim 400 collega’s. Onze gemeentelijke organisatie is opgebouwd uit drie domeinen: het sociaal domein, het fysiek domein en het domein dienstverlening en bedrijfsvoering. Daarnaast is er een schil van gemeenschappelijke regelingen, die uitvoering geven aan taken van de gemeente, zoals Reinigingsdienst de Liemers (RDL), Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) en het Regionaal ICT en Inkoopcentrum (RID).

Meer informatie

https://werkenbijzevenaar.nl/default.aspx

Contactgegevens

Telefoon (0316) 59 51 11 (algemeen)
Internet http://www.zevenaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zevenaar.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Dit is het adres van Gemeente Zevenaar
Postbus 10
Kerkstraat 27
6901 AA ZEVENAAR
Gelderland
Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.zevenaar.nl/woo-verzoek-indienen
Link naar meer informatie https://www.zevenaar.nl/woo-verzoek-indienen

Contactpersoon/team

Team Woo
Telefoon Woo-contactpersoon (0316) 59 51 11 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@zevenaar.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het bestuur van gemeente Zevenaar (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert gemeente Zevenaar nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met gemeente Zevenaar. Hoe? Dat leest u op onze contactpagina.
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen In de jaarstukken, kadernota en voortgangsrapportages leest u welke taken gemeente Zevenaar uitvoert. In de begroting kijken we financieel vooruit. In de jaarrekening laten we de uitgaven van het afgelopen jaar zien.
Klachtoordelen Een klacht geeft aan dat een inwoner niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. Gemeente Zevenaar behandelt deze klachten, maar publiceert nog geen klachtoordelen. U kunt hier wel de klachtenjaarverslagen vinden.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Zevenaar ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie openbaar te maken voor iedereen. U kunt deze informatie inzien op onze website. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen bij de overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?