Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zevenaar (Zevenaar)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kerkstraat 27
6901 AA ZEVENAAR
Gelderland
Postadres Postbus 10
6900 AA ZEVENAAR
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/36525/Gemeente_Zevenaar

Contactgegevens

Telefoon (0316) 59 51 11 (algemeen)
Internet http://www.zevenaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zevenaar.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Dit is het adres van Gemeente Zevenaar
Postbus 10
Kerkstraat 27
6901 AA ZEVENAAR
Gelderland
Link naar meer informatie https://www.zevenaar.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Team Woo
Telefoon Woo-contactpersoon (0316) 59 51 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://formulieren.zevenaar.nl/verzoek-openbaarmaking-op-grond-van-de-wet-open-overheid/startpagina (Woo-verzoek indienen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@zevenaar.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het bestuur van gemeente Zevenaar (het college van Burgemeester en Wethouders) heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert gemeente Zevenaar nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op veel verschillende manieren contact opnemen met gemeente Zevenaar. Deze informatie vindt u op onze contactpagina.
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college hier een besluit over. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen In de jaarstukken, kadernota en voortgangsrapportages vindt u welke taken gemeente Zevenaar uitvoert. In de begroting kijken we financieel vooruit. In de jaarrekening laten we de uitgaven van het afgelopen jaar zien.
Klachtoordelen Een klacht geeft aan dat een inwoner niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. Gemeente Zevenaar behandelt deze klachten, maar publiceert nog geen klachtoordelen. U kunt wel het klachtenjaarverslag opvragen.
Organisatie en werkwijze De organisatiestructuur van gemeente Zevenaar is weergegeven in een organogram. Hierin ziet u welke afdelingen gemeente Zevenaar heeft en welke onderwerpen die afdelingen behandelen.
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemene verbindende voorschriften kan gemeente Zevenaar ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn dan bijvoorbeeld beleidsregels, waarin de gemeente aangeeft hoe zij bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn de regels die de overheid voorschrijft. De Rijksoverheid maakt wetten. Ook de gemeente kan regels opstellen. Dat heet dan niet een wet, maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift.
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie openbaar te maken voor iedereen. Besluit het college om de gevraagde documenten openbaar te maken, dan kunt u ze inzien op onze website. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen bij de overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?