Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Roosendaal (Roosendaal)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadserf 1
4701 NK ROOSENDAAL
Noord-Brabant
Postadres Postbus 5000
4700 KA ROOSENDAAL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/39382/Gemeente_Roosendaal

Contactgegevens

Telefoon (0165) 57 91 11 (algemeen)
Internet http://www.roosendaal.nl (algemeen)
E-mail info@roosendaal.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postadres
Postbus 5000
4700 KA ROOSENDAAL
Noord-Brabant
Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres
Stadserf 1
4701 NK ROOSENDAAL
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://roosendaal.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

de heer M.G.C. (Mathijs) Aarts
Telefoon Woo-contactpersoon (0165) 57 91 11 (algemeen nummer)
Internet Woo-contactpersoon https://roosendaal.nl/wet-open-overheid-woo (webpagina Woo-verzoeken)
E-mail Woo-contactpersoon woo@roosendaal.nl (e-mailpostbus Woo)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges In de besluitenlijsten ziet u de besluiten die het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft genomen. De agenda's van de collegevergaderingen publiceert de gemeente Roosendaal nog niet.
Bereikbaarheidsgegevens U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente Roosendaal. Die informatie vindt u op de contactpagina.
Beschikkingen
Beschikkingen Beschikkingen zijn besluiten over specifieke gevallen. Als u bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt of bezwaar maakt tegen bouwplannen in uw straat, neemt het college van burgemeester en wethouders daar een besluit over. Dit heet een beschikking.
Jaarplannen en jaarverslagen In de jaarstukken, kadernota en voortgangsrapportages leest u welke taken de gemeente uitvoert. In de begroting staan de financiële vooruitzichten. In de jaarrekening staan de uitgaven van het afgelopen jaar.
Klachtoordelen Een klacht geeft aan dat iemand niet tevreden is over hoe een ambtenaar zich heeft gedragen. De gemeente Roosendaal behandelt deze klachten, maar publiceert nog geen klachtoordelen. Op de pagina leest u informatie over de behandeling van klachten.
Organisatie en werkwijze De organisatiestructuur van de gemeente Roosendaal is weergegeven in een organogram. Hierin ziet u welke groepen en teams de gemeente Roosendaal heeft en welke onderwerpen zij behandelen.
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Naast algemeen verbindende voorschriften kan de gemeente Roosendaal ook andere besluiten van algemene strekking nemen. Dat zijn bijvoorbeeld beleidsregels, waarin staat hoe de gemeente bepaald beleid uitvoert.
Vergaderstukken decentrale overheden Deze documenten bespreekt de gemeenteraad. Dat kan een brief van een inwoner zijn. Of een voorstel van het college waarover de raad stemt. Wil de raad een voorstel wijzigen, dan heet dat een amendement. Moties zijn voorstellen vanuit de raad.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Dit zijn regels van de overheid waaraan iedereen gebonden is. De Rijksoverheid maakt wetten. Voor de gemeente zijn algemeen verbindende voorschriften opgenomen in bijvoorbeeld een verordening of een bestemmingsplan.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Met een Woo-verzoek vraagt iemand om overheidsinformatie voor iedereen openbaar te maken. Informatie die met een Woo-verzoek wordt verstrekt wordt voor iedereen openbaar. Hier vindt u de besluiten en de openbaargemaakte informatie.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?