Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Financiën (Fin)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/68820/Financien

Organisatiebeschrijving

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactgegevens

Telefoon 1400 (algemeen)
Fax (088) 442 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek U kunt uw Woo-verzoek per email indienen: wooverzoekendjz@minfin.nl
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Link naar meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/contact/woo-verzoek-indienen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen Adviezen over ontwerpen van wetten en avv’s, en andere adviezen van adviescolleges of adviescommissies.
Bereikbaarheidsgegevens De bereikbaarheid van de organisatieonderdelen.
Beschikkingen Beslissing van een bestuursorgaan of organisatie die niet van specifieke algemene strekking is, inhoudende een publiek- of privaatrechtelijke rechtshandeling.
Convenanten Een schriftelijke ondertekende afspraak met een of meer publiekrechtelijke partijen, die mede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden of op een ander wijze gericht is op de verwezenlijking van beleid.
Jaarplannen en jaarverslagen Het gaat hier om jaarverslagen over de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. Hier gaat het om informatie op het niveau van het bestuursorgaan.
Jaarplannen en jaarverslagen Het gaat hier om jaarplannen inclusief de begroting van bestuursorganen, inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering. Het gaat om informatie op het niveau van bestuursorgaan.
Onderzoeksrapporten Ter voorbereiding en ter evaluatie van beleid of uitvoering: Onderzoeken naar beleidsverantwoording, beleidsuitvoering en beleidshandhaving.
Organisatie en werkwijze Informatie openbaar over hoe deze is ingericht en welke onderdelen met welke taken zijn belast.
Overige besluiten van algemene strekking Een schriftelijke ondertekende afspraak met een of meer publiekrechtelijke partijen, die mede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden of op een ander wijze gericht is op de verwezenlijking van beleid.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Avv (Rijk): een naar buiten werkende algemene regel, vastgesteld bij of krachtens wet dan wel, in bijzondere gevallen, bij of krachtens zelfstandige algemene maatregel van bestuur.
Woo-verzoeken en -besluiten De categorie Woo-verzoeken en -besluiten betreft het voor iedereen openbaar maken van het besluit op een Woo-verzoek, de inhoud van dat verzoek en de documenten die aan de verzoeker verstrekt zijn (incl. inventarislijst).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?