Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Klaregroetweg 1
1723 PW Noord-Scharwoude
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Geestmerambacht
Archiefzorgdrager Recreatieschap Geestmerambacht
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultuur,
cultuur en recreatie | recreatie

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. Aan het bestuur van het recreatieschap worden ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen en ter verwezenlijking van de in artikel 4 omschreven taken alle bevoegdheden toegekend die aan de bestuursorganen van de deelnemers toebehoren evenals alle bevoegdheden van regeling en bestuur voortvloeiende uit de Wgr en de Gemeentewet, met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld en voorts met inachtneming van hetgeen in deze regeling verder is bepaald.
  2. Onder de in het eerste lid overgedragen bevoegdheden worden in ieder geval verstaan: a. besluiten tot het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen, voor zover dit past binnen het in artikel 3 gestelde belang; b. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 4, tweede lid. c. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met derden, niet zijnde deelnemers aan de regeling, tot het verrichten van adviserende, ondersteunde en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van natuur en recreatie. d. het vaststellen van verordeningen, al dan niet door stafbepaling of bestuursdwang te handhaven strekkende tot de uitoefening van het doel en de taken van het recreatieschap, met in achtneming van het bepaalde in artikel 156, tweede en derde lid van de Gemeentewet; e. het vaststellen van een belastingverordening voor de heffing van rechten als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet; f. het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, ingevolge artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht (ongeklede recreatie); g. het uitoefenen van de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 2.1 en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor wat betreft het gestelde in Bijlage I, onderdeel C, categorie 19, onder 19.1, onder g en ten eerste van het Besluit omgevingsrecht (gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen; -voertuigen).

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-02-1981 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2005 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2022 Gemeente Dijk en Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

Het binnen het samenwerkingsgebied bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hiermee is afgestemd.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Geestmerambacht
Datum van oprichting 01-02-1981
Telefoon (0226) 39 19 05 (algemeen)
Internet https://www.geestmerambacht.nl (algemeen)
E-mail info@geestmerambacht.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?