Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 13-05-2022 Op 26-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Postadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Ferm Werk
Archiefzorgdrager Ferm Werk
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen

Bevoegdheden

Artikel 5. Taken en bevoegdheden

 1. Ter behartiging van de belangen zoals vermeld in het voorgaande artikel verricht de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk als basisdienstverlening de uitvoering van de aan de deelnemers opgedragen of in de toekomst op te dragen taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Wet inburgering.

 2. De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers dragen hun bevoegdheden met betrekking tot de wetten en regelingen die behoren tot de basisdienstverlening volledig over aan de betreffende bestuursorganen van het openbaar lichaam Ferm Werk. Het openbaar lichaam Ferm Werk zorgt daarbij voor afstemming met de deelnemers alvorens beleid vast te stellen. Alvorens gebruik te maken van zijn verordenende bevoegdheden stelt het openbaar lichaam Ferm Werk de raden en colleges van de deelnemers in de gelegenheid om hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen besluit kenbaar te maken tenzij het dagelijks bestuur oordeelt dat dit uitsluitend een wijziging van technische of redactionele aard betreft.

 3. Naast de in het eerste lid genoemde taken kunnen de deelnemers als aanvullende dienstverlening de uitvoering van de volgende wetten en regelingen of nader te bepalen onderdelen daarvan door de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk laten verrichten:

  1. Lokale regelingen ter bevordering van maatschappelijke participatie en/of bestrijding van armoede;

  2. Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening inclusief de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 285, lid 1 onder f van de Faillissementswet;

  3. Uitvoerende taken rond huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet;

  4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 4. Voor zover een deelnemer door de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk aanvullende dienstverlening laat verrichten als bedoeld in het voorgaande lid draagt het college en wethouders van die deelnemer de uitvoering van concreet omschreven taken over alsmede de bevoegdheid om regels te stellen die direct op die uitvoering betrekking hebben. Het openbaar lichaam Ferm Werk zorgt daarbij voor afstemming met de deelnemer alvorens dit uitvoeringsbeleid vast te stellen.

 5. De deelnemers formuleren ieder voor zich de algemene beleidskaders, beleidsprioriteiten en financiële middelen m.b.t. het brede sociaal domein.

 6. In samenhang met hun eigen beleid ten aanzien van het sociale domein maken de afzonderlijke deelnemers jaarlijks afspraken met het openbaar lichaam Ferm Werk over de doelstellingen en ambities ten aanzien van de door het openbaar lichaam Ferm Werk uit te voeren wetten en regelingen en de inzet van instrumenten om deze te bereiken; deze afspraken worden jaarlijks vastgelegd.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Oudewater College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Woerden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De regeling is getroffen om door het bundelen van krachten de volgende belangen te behartigen:

a. het bieden van goede dienstverlening aan de inwoners van de deelnemers op het terrein van participatie, werk en inkomen, gebaseerd op een integrale gemeenschappelijke aanpak binnen het sociale domein;

b. het waarborgen van de rechtmatige, effectieve en efficiënte uitvoering van wetten en regelingen;

c. het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verlagen van de uitvoeringskosten.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ferm Werk
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (0348) 49 70 00 (algemeen)
Fax (0348) 49 70 01
Internet https://www.fermwerk.nl (algemeen)
E-mail info@fermwerk.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.fermwerk.nl/over-ferm-werk/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?