Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 18-10-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-03-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden
Postadres Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Bedrijvenschap Harnaschpolder
Archiefzorgdrager Bedrijvenschap Harnaschpolder

Bevoegdheden

Artikel 8

  1. De bevoegdheden die aan het bestuur van het bedrijvenschap worden overgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

  2. Het algemeen bestuur stelt de algemene financiële en beleidsmatige kaders vast voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden. Daartoe stelt het algemeen bestuur jaarlijks in ieder geval een begroting en een grondexploitatieberekening vast, waartoe het dagelijks bestuur een voorstel doet.

  3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening, het jaarverslag en een halfjaarrapportage vast.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2004 Gemeente Den Haag College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Midden-Delfland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het bedrijvenschap heeft tot doel bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en het bevorderen van werkgelegenheid door middel van het aanleggen en exploiteren van bedrijventerreinen, waaronder het verrichten van alle taken die met deze doelstelling samenhangen. Onder die taken is begrepen het verwerven van gronden ten behoeve van de bedrijventerreinen, desnoods door middel van onteigening, en voorts in dat verband stichten, verwerven, vervreemden en exploiteren van bedrijfsgebouwen, alles in de ruimste zin van het woord.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijvenschap Harnaschpolder
Datum van oprichting 01-01-2004
Telefoon (015) 380 41 11 (algemeen)
Internet https://businessparkhaaglanden.nl/vestigingslocaties/midden-delfland (algemeen)
https://bedrijvenschapharnaschpolder.nl/ ()
E-mail gemeente@middendelfland.nl (Midden-Delfland)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?