Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 05-09-2020 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 26-09-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 24-05-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Witte Paal 122
1742 NW Schagen
Postadres Postbus 315
1740 AH Schagen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland
Archiefzorgdrager Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland
Beleidsterreinen werk

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

  1. Ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang dragen de colleges aan het openbaar lichaam over alle bevoegdheden en verplichtingen. Tot die overgedragen bevoegdheden worden onder meer gerekend: het wachtlijstbeheer van Beschut Werken, het verzorgen van de aanvraag voor herindicatie bij het UWV en het bekostigen van begeleid-werken-plaatsen. Het bestuur van het openbaar lichaam is ter behartiging van even genoemd belang namens de colleges gemachtigd tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst en een nadere overeenkomst met de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de regeling.

  2. Het openbaar lichaam kan de volgende publieke taken, te weten het wachtlijstbeheer, het verzorgen van de aanvraag voor herindicatie bij het UWV en het bekostigen van begeleid-werken-plaatsen, mandateren aan de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de regeling.

  3. Het openbaar lichaam is bevoegd te besluiten tot het oprichten van, en het deelnemen in rechtspersonen indien dat bijzonder aangewezen moet worden geacht ter behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Indien en voor zover vanwege het openbaar lichaam benoemingen plaatsvinden in de Raad van Commissarissen van de hiervoor genoemde rechtspersonen is benoeming in de Raad van Commissarissen onverenigbaar met de kwaliteit van burgemeester en wethouder van de deelnemende gemeenten. Deze besluiten dienen te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een wensen- en bedenkingen- procedure.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
14-06-1999 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
14-06-1999 Gemeente Hollands Kroon College van burgemeester en wethouders
14-06-1999 Gemeente Schagen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat de integrale uitvoering van de WSW, de regeling Beschut Werken alsmede het bieden van passende arbeid aan de werknemers met loonkostensubsidie en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland
Datum van oprichting 14-06-1999
Telefoon (0224) 21 54 44 (algemeen)
Fax (0224) 21 62 24
Internet https://www.grga.nl (algemeen)
https://www.grga.nl/contact (contact)
E-mail secretariaat@grga.nl (verbeterpunten)
Contactpagina https://www.grga.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?