Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep 2009

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-12-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-12-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-12-2019 doorgevoerd.
Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Produktieweg 5
8304 AV Emmeloord
Flevoland
Postadres Postbus 1109
8300 BC Emmeloord

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep 2009
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep

Bevoegdheden

Artikel 6

1 Het openbaar lichaam is, ter behartiging van het in artikel 4 genoemde belang, bevoegd tot:a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, het exploiteren van, als mede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, met name in verband met de daartoe geëigende bedrijven, zoals fabrieken, werkplaatsen en dienstverlenende instellingen, door aanwending van alle middelen welke daaraan dienstbaar kunnen zijn of door tewerkstelling van personeel in het bedrijfsleven of bi) de overheid en het voeren van management;b. het uitoefenen van bevoegdheden welke bij of krachtens de Wsw aan de gemeentebesturen zijn toegekend (met uitzondering van het vaststellen van verordeningen krachtens de Wsw);c. het verrichten van in het kader van bovengenoemd belang alle noodzakelijke en gewenste taken voor zover deze krachtens de wet niet zijn voorbehouden aan een ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam;d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2 De verdeling van de bevoegdheden tussen de bestuurorganen is gelijk aan die welke in de Gemeentewet ten aanzien van de gemeentelijke bestuursorganen is neergelegd, tenzij uit deze regeling anders blijkt.

3 Het algemeen bestuur kan zijn bevoegdheden met inachtneming van artikel 33, eerste lid, van de Wgr geheel of gedeeltelijk overdragen aan het dagelijks bestuur, voor zover dit in overeenstemming is met het ter zake bepaalde in de Wsw. Het dagelijks bestuur oefent die bevoegdheid uit overeenkomstig de eventueel door het algemeen bestuur te stellen regels.

4 Op de oprichting van en de deelneming in organisaties met een privaatrechtelijke rechisvorm is het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2010 Gemeente Lelystad Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2010 Gemeente Noordoostpolder Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-04-2010 Gemeente Urk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het openbaar lichaam heeft ten doel het verzorgen en doen verzorgen van arbeidstoeleiding en re-integratie van werkzoekenden en werklozen in de ruimste zin des woords, waaronder:a. het in het kader van de Wsw bieden van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan de in de Wsw bedoelde personen;b. het benutten van de infrastructuur van het sociale werkvoorzieningschapsbedrijf voor reintegratiedoeleinden voor de deelnemende gemeenten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep
Datum van oprichting 01-04-2010
Telefoon (0320) 80 00 00 (algemeen)
Internet https://www.concernvoorwerk.nl (algemeen)
E-mail info@concernvoorwerk.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?