Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 31-12-2015 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-07-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 11-04-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-07-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Locatie Hoofddorp
Wijkermeerstraat 36
2131 HA Hoofddorp
Postadres Postbus 53
2130 AB Hoofddorp

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
Archiefzorgdrager Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub a, genoemde belangen en taken dragen de colleges hun door de formele wetgever in de Wsw geattribueerde bevoegdheden over aan het bestuur van de Werkorganisatie, uitgezonderd de van voornoemde geattribueerde bevoegdheden afgeleide bevoegdheden om beleidsregels vast te stellen.

  2. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken is ieder college gehouden ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie, voor zover het betreft de arbeidsinschakeling van personen met een loonwaarde tot 70%. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat.

  3. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid sub b, genoemde belangen en taken staat het een college vrij ten aanzien van de hem door de formele wetgever in de Pw geattribueerde bevoegdheden inzake arbeidsinschakeling mandaat, alsmede de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat, te verlenen aan het bestuur van de Werkorganisatie, voor zover het betreft de arbeidsinschakeling van personen met een loonwaarde tussen de 70-100% en/of op de collegetaak ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding. Het bestuur kan bij besluit bepalen dat de Werkorganisatie tevens het mandaat van een college tot uitvoering van andere taken en bevoegdheden van inzake arbeidsinschakeling mag uitoefenen. Het bestuur stelt een model op voor het mandaat.

  4. De taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste en tweede lid behoren tot het basispakket van taken en bevoegdheden van de Werkorganisatie. De andere taken en bevoegdheden als bedoeld in het derde lid behoren tot het optionele pakket van taken en bevoegdheden van de Werkorganisatie.

  5. Voor zover de diensten vallen binnen het kader van de in artikel 4 en 5 genoemde taken, is de Werkorganisatie tot een maximum van 20% van haar omzet bevoegd tot het verrichten van dezelfde diensten voor andere publiekrechtelijke rechtspersonen of overheidsgedomineerde privaatrechtelijke rechtspersonen. Met deze rechtspersonen of organisaties mogen meerjarige dienstverleningsovereenkomsten afgesloten worden.

  6. Voor zover dat uit een oogpunt van het daarmee te dienen belang in het bijzonder aangewezen moet worden geacht mag de Werkorganisatie overeenkomsten met rechtspersonen waarin zij deelneemt en andere derden aangaan om de haar opgedragen taken geheel of gedeeltelijk uit te doen voeren.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
31-12-2015 Gemeente Aalsmeer College van burgemeester en wethouders
31-12-2015 Gemeente Amstelveen College van burgemeester en wethouders
31-12-2015 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
31-12-2015 Gemeente Ouder-Amstel College van burgemeester en wethouders
31-12-2015 Gemeente Uithoorn College van burgemeester en wethouders

Doel

De Werkorganisatie behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers en hun colleges op het gebied van:

a. de sociale werkvoorziening ingevolge de WsW, en

b. de arbeidsinschakeling ingevolge de Pw, met een loonwaarde tot 70% van het minimum loon

elk voor zover de colleges conform artikel 5 bevoegdheden hebben overgedragen of opgedragen aan het bestuur van de Werkorganisatie. Het bestuur van de Werkorganisatie draagt daarbij zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de in de wetten opgedragen taken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie
Datum van oprichting 31-12-2015
Telefoon (023) 566 15 66 (algemeen)
Internet https://ammatch.nl (algemeen)
https://ammatch.nl/contact (contact)
E-mail info@ammatch.nl (algemeen)
administratie@ammatch.nl ()
Contactpagina https://www.ammatch.nl

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?