Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Heesch West

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 10-12-2015 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-03-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 14-05-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 5
5340 BA Oss

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Heesch West
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Heesch West
Archiefzorgdrager Heesch West

Bevoegdheden

Artikel 6. Bevoegdheden

Voor zover hiervan niet in deze regeling is afgeweken, en onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de Wet, komen aan de bestuursorganen van het samenwerkingsverband ter uitvoering van de in het eerste en tweede lid van artikel 5 van deze regeling genoemde deeltaken de bevoegdheden toe, die aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten toebehoren,

een en ander voor zover niet in strijd met de Wet.

Het algemeen bestuur is bevoegd tot het oprichten van of het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.

Het algemeen bestuur is bevoegd tot het heffen van belastingen zoals bedoeld in artikel 228 en 228a Gemeentewet, en van de rechten zoals bedoeld in artikel 229 Gemeentewet.

Voor zover een door het algemeen bestuur vastgestelde verordening voorziet in hetzelfde onderwerp als een verordening van een grondgebiedgemeente, regelt eerstbedoelde verordening de onderlinge verhouding. Zij kan bepalen, dat de verordening van de gemeente voor het rechtsgebied waarvoor de regeling geldt, dan wel voor een gedeelte daarvan voor wat betreft dat onderwerp ophoudt te gelden.

Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het aanstellen van personeel en het aangaan van detacheringovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht zoals bedoeld in artikel 27 van deze regeling, zulks met inachtneming van hetgeen in hoofdstuk 9 van deze regeling is bepaald.

Van de bevoegdheden genoemd in het tweede lid wordt niet eerder gebruik gemaakt dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het aangaan van geldleningen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
14-06-2014 Gemeente Bernheze Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
14-06-2014 Gemeente 's-Hertogenbosch Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
14-06-2014 Gemeente Oss Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Noordoost Brabant door middel van het duurzaam ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar regionaal bedrijventerrein. Op basis van de door de grondgebiedgemeenten in 2022 vastgestelde bestemmingsplannen Heesch West en in bestuurlijke samenhang hiermee op te stellen bestemmingsplannen, -wijzigings- en uitwerkingsplannen, betreffende het gebied als aangeduid op de bij deze regeling gevoegde kaart, met een ten tijde van de vaststelling van deze regeling gezamenlijke capaciteit van circa 100 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein. De deelnemende gemeenten dragen daartoe de hierna in artikel 5 benoemde taken en artikel 6 genoemde bijbehorende bevoegdheden over aan het samenwerkingsverband en spannen zich in voor een goede samenwerking en afstemming met het samenwerkingsverband ten aanzien van de voor de realisatie van de doelstelling vereiste inzet van niet overgedragen taken.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Heesch West
Datum van oprichting 14-06-2014
Telefoon 06 46 97 14 61 (Projectcoördinator GR HW)
06 21 14 39 96 (Secretariaat afd. E & E)
Internet https://heeschwest.nl (algemeen)
E-mail info@heeschwest.nl (algemeen)
l.maaref@s-hertogenbosch.nl (Projectcoördinator GR HW)
Contactpagina https://heeschwest.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?