Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-05-2022 Op 06-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Ontmoetingskantoor Amersfoort
Postbus 2
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Rottemeren
Archiefzorgdrager Recreatieschap Rottemeren

Bevoegdheden

Artikel 3. Bevoegdheden

  1. De bevoegdheden die aan het recreatieschap worden overgedragen berusten bij het algemeen bestuur, tenzij in deze regeling anders wordt bepaald. Het algemeen bestuur kan, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet, aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen en kan daarbij beperkingen stellen.

  2. De in de gebiedsverordeningen aan de colleges toegekende bevoegdheden, met inbegrip van de bevoegdheid tot de aanwijzing van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de collegebevoegdheden als bedoeld in artikel 125 Gemeentwet ten aanzien van toezicht en handhaving worden voor wat betreft de behartiging van de belangen en taken van het recreatieschap overgedragen aan het algemeen bestuur.

  3. De in de subsidieverordeningen van de deelnemende gemeenten aan de colleges toegekende bevoegdheden worden voor wat betreft de behartiging van de belangen en taken van het recreatieschap overgedragen aan het algemeen bestuur.

  4. Het dagelijks bestuur kan binnen door hem te bepalen grenzen volmacht en mandaat verlenen aan een of meer ambtenaren van de gemeenten van de deelnemende colleges voor het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke handelingen.

  5. Het dagelijks bestuur houdt een openbaar toegankelijk register bij van gebiedsverordeningen en subsidieverordeningen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten als bedoeld in het tweede en derde lid, alsmede van de bevoegdheden uit deze verordeningen die krachtens deze regeling zijn overgedragen aan het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
12-01-1967 Gemeente Lansingerland College van burgemeester en wethouders
12-01-1967 Gemeente Rotterdam College van burgemeester en wethouders
12-01-1967 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders

Doel

Het recreatieschap behartigt voor de deelnemers binnen het gebied in onderlinge samenhang de navolgende belangen:

a. de belangen van de openluchtrecreatie;

b. de belangen van de natuurbescherming;

c. het bewaren en bevorderen van het natuur en landschapsschoon.

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Rottemeren
Datum van oprichting 12-01-1967
Telefoon (010) 298 10 10 (algemeen)
Internet https://recreatieschaprottemeren.nl (algemeen)
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx (contactformulier)
E-mail info@staatsbosbeheer.nl (algemeen)
Contactpagina https://recreatieschaprottemeren.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?