Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 19-12-2015 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 09-09-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 18-05-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Smakterweg 19
5804 AE Venray
Postadres Postbus 29
5800 AA Venray

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

Bevoegdheden

Artikel 4

 1. De colleges dragen de volgende aan hen toekomende bevoegdheden en verantwoordelijkheden en daarmee samenhangende taken ten aanzien van de Wsw over aan het Werkvoorzieningschap:

  1. Het aan een geïndiceerde aanbieden van een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wsw;

  2. Het opzeggen van de onder onderdeel a bedoelde dienstbetrekking met een geïndiceerde, als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de Wsw;

  3. Het in voorkomende gevallen vragen van advies aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over de opzegging van de dienstbetrekking, als bedoeld in artikel 6, derde lid van de Wsw;

  4. Het namens geïndiceerden tijdig aanvragen van een herindicatie én het op verzoek van geïndiceerden aanvragen van een herindicatie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Dit lid is ook van toepassing met betrekking tot geïndiceerden op de wachtlijst en geïndiceerden met een dienstbetrekking op grond van artikel 7 van de Wsw.

  5. Het, overeenkomstig artikel 11, derde lid van de Wsw, aanvragen van een herindicatie bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de werknemer die de bedongen arbeid gedurende een ononderbroken periode van ten minste 13 weken niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte daartoe verhinderd was en die naar het inzicht van het dagelijks bestuur duurzaam niet in staat zal zijn tot het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden;

  6. Het verwerken van vervallen (her)indicatiebeschikkingen, als bedoeld in artikel 12, tweede lid van de Wsw, alsmede het berichten van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over de vervallen (her)indicatiebeschikkingen, als bedoeld in artikel 5, derde lid van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken;

  7. Het aanwijzen van een privaatrechterlijke rechtspersoon voor de uitvoering van de Wsw, als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Wsw. Dit voor zover het taken betreft die behoren bij de bevoegheden en verantwoordelijkheden die de colleges volgens dit lid overdragen aan het Werkvoorzieningschap of taken betreft die de colleges volgens het tweede lid van dit artikel mandateren aan het Werkvoorzieningschap.

 2. De colleges kunnen voorts het Werkvoorzieningschap mandateren voor een aantal uitvoeringstaken in het kader van de Wsw. Deze taken behoren bij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de Wsw die de colleges niet aan het Werkvoorzieningschap overdragen. De door de colleges aan het Werkvoorzieningschap gemandateerde taken zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 3. Ter vervulling van de in het eerste lid genoemde bevoegdheden en verantwoordelijkheden en van de in het tweede lid bedoelde taken geeft het Werkvoorzieningschap tevens uitvoering aan de beleidskaders zoals deze door de raden worden vastgesteld. Ook geeft het Werkvoorzieningschap uitvoering aan de nadere regels die de raden stellen via de op grond van de Wsw vast te stellen verordeningen, tenzij in deze verordeningen anders wordt bepaald.

 4. De colleges erkennen tegenover het Werkvoorzieningschap hun wezenlijke rol als potentiële opdrachtgever van passende werkzaamheden voor de werknemers.

Artikel 5

 1. De bestuursorganen van het Werkvoorzieningschap zijn:

  1. het algemeen bestuur;

  2. het dagelijks bestuur;

  3. de voorzitter.

 2. Aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam worden bevoegdheden voor regeling en bestuur overgedragen binnen de grenzen van de Wgr.

 3. De afbakening van de bevoegdheden tussen de bestuursorganen van het openbaar lichaam is, onverminderd artikel 33, eerste lid van de Wgr en artikel VIIIa Wet dualisering gemeentebestuur, gelijk aan die welke in de Gemeentewet ten aanzien van bestuursorganen is neergelegd, tenzij uit deze regeling anders blijkt.

 4. Het algemeen bestuur kan haar bevoegdheden met inachtneming van artikel 33, eerste lid Wgr geheel of gedeeltelijk overdragen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur oefent die overgedragen bevoegdheden uit overeenkomstig de eventueel door het algemeen bestuur te stellen regels.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
28-10-2003 Gemeente Horst aan de Maas College van burgemeester en wethouders
28-10-2003 Gemeente Venray College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Peel en Maas College van burgemeester en wethouders

Doel

Het Werkvoorzieningschap heeft primair tot doel te voorzien in arbeid onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wsw voor ingezetenen van de gemeenten die hiervoor geïndiceerd zijn.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Datum van oprichting 28-10-2003
Telefoon (0478) 55 23 23 (algemeen)
Fax (0478) 55 23 24
Internet https://nlw.nl (algemeen)
https://nlw.nl/contact (contact)
E-mail info@nlw.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?