Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 26-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 26-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres gemeente Molenlanden
Groeneweg 33
4223 ME Hoornaar
Postadres Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Sportpark Souburgh
Archiefzorgdrager Sportpark Souburgh
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie

Bevoegdheden

Artikel 10

 1. Aan het Algemeen Bestuur behoren alle bevoegdheden die aan het lichaam zijn overgedragen toe voor zover die niet bij Wet gemeenschappelijke regelingen of deze regeling is opgedragen aan een ander bestuursorgaan van het lichaam.

 2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd uit eigen beweging initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan verwezenlijken van het doel en de taak van het lichaam en kan daarvoor, voor zover het niet op het werkterrein van de commissie zoals bedoeld in art. 18 en art. 19 betrekking heeft , adviezen uitbrengen.

 3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd aan de commissie, als bedoeld in art. 18, over door hem aangeduide zaken te vragen of op te dragen advies uit te brengen.

Artikel 19

 1. Het Algemeen Bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen. Het Algemeen Bestuur regelt de samenstelling en bevoegdheden.

 2. Het Algemeen Bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie dan na een verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van de deelnemende gemeenten.

 3. Het ontwerp van een besluit tot instelling van een commissie wordt met een toelichting aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden.

  De verordening, waarbij de commissie wordt ingesteld houdt in ieder geval het volgende in:

  1. De over te dragen bevoegdheden en de omvang daarvan in relatie met de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur;

  2. De werkwijze van de commissie;

  3. De openbaarheid van de vergaderingen;

  4. De voorbereiding, de uitvoering en de openbaarmaking van de besluiten van de commissie;

  5. Het toezicht van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur op de uitoefening van de bevoegdheden door de commissie;

  6. De verhouding van de toegekende bevoegdheden tot die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur;

  7. De verantwoording aan het Algemeen Bestuur.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1990 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2019 Gemeente Molenlanden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het doel van het lichaam is het in stand houden en exploiteren van een sportpark met alle daarbij horende voorzieningen, zoals terreinen, gebouwen en andere accommodaties, binnen het gebied zoals is aangegeven op de bij deze regeling behorende gewaarmerkte tekening.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sportpark Souburgh
Datum van oprichting 01-01-1990
Telefoon (088) 751 50 00 (gemeente Molenlanden)
06 23 24 88 50 ()
E-mail info@souburgh.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?