Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-10-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Limburg
Postadres Postbus 6005
5960 AA Horst

Contactgegevens

Telefoon (077) 477 97 77 (Horst aan de Maas)
Fax (077) 477 97 50
Internet https://www.horstaandemaas.nl/ (Horst aan de Maas)
E-mail gemeente@horstaandemaas.nl (Horst aan de Maas)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Horst aan de Maas
Archiefzorgdrager Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegdheden

Artikel 3 Taken van de Centrumgemeente

 1. De gemeente Horst aan de Maas wordt aangewezen als Centrumgemeente. De taken van de Centrumgemeente omvatten:

  a) Beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Ten aanzien van beleidsvoorbereiding en –uitvoering zijn de toepasselijke beleidsregels van de Centrumgemeente van toepassing;

  b) Eigendom vaartuigen;

  c) Uitvoering van alle operationele en toezichthoudende taken;

  d) Financiële administratie en verantwoording, waaronder beheer van de algemene reserve;

  e) Het zorg dragen voor een deugdelijke verzekering ter dekking van schade aan vaartuigen en eventuele aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiende uit de exploitatie van de Maasveren;

  f) Tijdige en adequate informatievoorzieningen richting de Deelnemers;

  g) De erfpacht van de veerstoepen en het onderhoud en het beheer van de veerstoepen.

 2. De in het eerste lid genoemde taken omvatten niet de bevoegdheid tot de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden en besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Deze bevoegdheden worden niet aan de Centrumgemeente overgedragen en blijven de verantwoordelijkheid van de Deelnemers.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2012 Gemeente Beesel College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Horst aan de Maas College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Peel en Maas College van burgemeester en wethouders
01-07-2012 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. In het kader van deze Regeling draagt de gemeente Horst aan de Maas als Centrumgemeente, in opdracht van de Deelnemers aan deze Regeling , er zorg voor dat de belangen van de Deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied betreft, worden behartigd op het gebied van:

  a) Onderhoud en vervanging van de vaartuigen Maasveren Limburg-Noord; onderhoud en beheer van de veerstoepen.

  b) Opdrachtgeverschap voor exploitatie van Maasveren Limburg-Noord.

 2. De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze Regeling, zijn leidend voor contracten met exploitant(en) van de Maasveren. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie van de Maasveren.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?