Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Stark

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 09-10-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-10-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dieselstraat 3
7903 AR en Postbus 744
7900 AS Hoogeveen
Postadres Dieselstraat 3
7903 AR en Postbus 740 7900 AS Hoogeveen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling voor Stark
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Stark
Archiefzorgdrager Stark

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. Voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Wsw dragen de colleges van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe al hun bevoegdheden en verplichtingen uit die wet over aan de rechtspersoon, behoudens de beleidsmatige bevoegdheden die met de uitoefening van deze bevoegdheden verbonden zijn.

  2. De werkzaamheden worden nader geduid in dienstverleningsovereenkomsten.

  3. Aan de rechtspersoon worden geen verordenende bevoegdheden ingevolge de Wsw en de uit deze wet voortvloeiende wettelijke voorschriften toegekend.

  4. Overeenkomstig artikel 1 lid 2 van de Wsw treedt het bestuur van de rechtspersoon in de plaats van de betrokken colleges zoals genoemd onder lid 1.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
09-10-2018 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
09-10-2018 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders
09-10-2018 Gemeente Midden-Drenthe College van burgemeester en wethouders

Doel

De rechtspersoon heeft tot doelstelling:

a. het bevorderen of uitvoeren van activiteiten welke gericht zijn op het creëren, bevorderen of in stand houden van werkgelegenheid voor natuurlijke personen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt;

b. natuurlijke personen, ongeacht de soort uitkering en/of wettelijke basis, door middel van persoonlijke begeleiding en ondersteuning (jobcoaching), te laten reïntegreren op de reguliere arbeidsmarkt, alles in de ruimste zin des woord;

c. natuurlijke personen te laten participeren in de maatschappij, onder meer door arbeidsmatige dagbesteding.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stark
Datum van oprichting 09-10-2018
Telefoon (0528) 29 48 11 (algemeen)
Internet https://www.wijzijnstark.nl (algemeen)
E-mail info@wijzijnstark.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wijzijnstark.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?