Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam
Zuid-Holland
Postadres Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Openbaar lichaam Slibverwerking
Archiefzorgdrager Openbaar lichaam Slibverwerking

Bevoegdheden

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

Ten behoeve van de behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen, is het Openbaar lichaam belast met en bevoegd tot:

a het verwerven, houden, beheren en vervreemden voor de Waterschappen van aandelen in het kapitaal van HVC; I

b het toetreden tot een ballotageovereenkomst, waaronder in elk geval de Ballotageovereenkomst B, met HVC;

c het garant staan voor de verplichtingen van HVC krachtens door HVC gesloten overeenkomsten van geldlening, conform het bepaalde in artikel 7 van de Ballotageovereenkomst B;

d het actief invulling geven aan het aandeelhouderschap in HVC door ketenontwikkelingen, onderling en met HVC te bespreken, die in brede zin verband houden met slibverwerking en duurzaamheid;

e het, op basis van hoeveelheden tonnages door HVC verwerkt zuiveringsslib, factureren aan de Waterschappen;

f het benoemen van een commissaris in de raad van commissarissen van HVC namens de Waterschappen;

g het actief uitoefenen van de stemrechten verbonden aan de aandelen die het Openbaar lichaam in HVC houdt;

h het goed uitvoering en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid;

i het bewaken en proactief invullen van de afspraken en normen op het gebied van corporate governance, zoals onder meer vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Hollandse Delta Dagelijks bestuur
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Delfland Dagelijks bestuur
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Rijnland Dagelijks bestuur
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Dagelijks bestuur
01-01-2010 Rivierenland Dagelijks bestuur

Doel

Het Openbaar Lichaam behartigt de belangen van de Waterschappen op het terrein van:

(i) het transporteren of doen transporteren van zuiveringsslib naar verwerkingsinstallaties, stortplaatsen of andere eindbestemmingen;

(ii) het gecontroleerd storten of verwerken of doen storten of doen verwerken van zuiveringsslib in verbrandingsinstallaties of op andere wijze;

(iii) het afvoeren en storten of doen afvoeren en doen storten van asresten of andere restproducten van de verwerking van zuiveringsslib, voor zover geen nuttig gebruik daarvan mogelijk is;

(iv) het afzetten of doen afzetten van zuiveringsslib en/of restproducten van de verwerking daarvan voor nuttig gebruik; en

(v) het produceren van duurzame energie en de interne afzet daarvan.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar lichaam Slibverwerking
Datum van oprichting 01-01-2010
Telefoon (010) 453 72 00 (algemeen HHSK)
Internet https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl (algemeen HHSK)
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/contact/contactformulier/ (contact HHSK)
E-mail info@hhsk.nl (algemeen HHSK)
Contactpagina https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?