Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 17-06-2022 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-08-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-08-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Maasboulevard 123
3063 GK Rotterdam
Zuid-Holland
Postadres Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Algemene informatie

Citeertitel GR Slibverwerking 2009
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Openbaar lichaam Slibverwerking
Archiefzorgdrager Openbaar lichaam Slibverwerking

Bevoegdheden

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden

Ten behoeve van de behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen, is de GR Slibverwerking belast met en bevoegd tot:

 1. het verwerven, houden, beheren en vervreemden van aandelen B in het kapitaal van HVC;

 2. het toetreden tot de Ballotageovereenkomst B met HVC;

 3. het garant staan voor de verplichtingen van HVC krachtens door HVC gesloten overeenkomsten van geldlening, conform het bepaalde in artikel 7 van de Ballotageovereenkomst B;

 4. het actief invulling geven aan het aandeelhouderschap in HVC door ketenontwikkelingen die in brede zin verband houden met slibverwerking en duurzaamheid, met de Waterschappen en met HVC te bespreken;

 5. het actief uitoefenen van het stemrecht verbonden aan de aandelen B in HVC;

 6. het (doen) ophalen bij de Waterschappen en laten verwerken bij HVC van het door de waterschappen geproduceerde zuiveringsslib;

 7. het jaarlijks, op basis van hoeveelheden tonnages door de GR Slibverwerking afgenomen zuiveringsslib, factureren van de kosten voor verwerking daarvan, aan de Waterschappen;

 8. het jaarlijks, op basis van de in artikel 24 genoemde verdeelsleutel, verdelen van de provisie gerelateerd aan de garantstelling;

 9. het goed uitvoering en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot de verwerking van zuiveringsslib;

 10. het bewaken en proactief invullen van de afspraken en normen op het gebied van corporate governance, zoals onder meer vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Hollandse Delta Dagelijks bestuur
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Delfland Dagelijks bestuur
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Rijnland Dagelijks bestuur
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Dagelijks bestuur
01-01-2010 Rivierenland Dagelijks bestuur
17-06-2022 Amstel, Gooi en Vecht Dagelijks bestuur
17-06-2022 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Dagelijks bestuur
17-06-2022 Zuiderzeeland Dagelijks bestuur

Doel

De GR Slibverwerking behartigt de belangen van de Waterschappen op het terrein van:

 1. het afzetten of doen afzetten van zuiveringsslib en/of restproducten als gevolg van de verwerking daarvan voor nuttig gebruik;

 2. het produceren van duurzame energie en de interne afzet daarvan;

 3. het transporteren of doen transporteren van zuiveringsslib naar verwerkingsinstallaties, stortplaatsen of andere eindbestemmingen;

 4. het gecontroleerd storten of verwerken of doen storten of doen verwerken van zuiveringsslib in verbrandingsinstallaties of op andere wijze;

 5. het afvoeren en storten of doen afvoeren en doen storten van asresten of andere restproducten van de verwerking van zuiveringsslib, voor zover geen nuttig gebruik daarvan mogelijk is.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar lichaam Slibverwerking
Datum van oprichting 01-01-2010
Telefoon (010) 453 72 00 (algemeen HHSK)
Internet https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl (algemeen HHSK)
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/contact/contactformulier/ (contact HHSK)
E-mail info@hhsk.nl (algemeen HHSK)
Contactpagina https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?