Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 19-12-2017 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-06-2023 Op 20-06-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-06-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
8051 EZ Hattem
Postadres Markt 1
8051 EZ Hattem

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Archiefzorgdrager Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

Het bestuur bezit de bevoegdheden als vermeld in artikel 33b van de wet.

Artikel 9 Bevoegdheden bestuur

 1. Het bestuur heeft alle bevoegdheden die het bij of krachtens de wet en deze regeling toekomt.

 2. Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren in ieder geval:

  1. Het vaststellen van het jaarlijkse actieprogramma;

  2. Het vaststellen en wijzigen van het dienstverleningshandvest;

  3. Het vaststellen en wijzigen van een bijdrageregeling waarin de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de basistaken en de aanvullende diensten worden vastgelegd;

  4. Het opstellen van een model dienstverleningsovereenkomst voor de afname van diensten;

  5. Het vaststellen en wijzigen van de interne en organisatorische kaders van de bedrijfsvoeringsorganisatie;

  6. Het behartigen van de belangen van de bedrijfsvoeringsorganisatie bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen waarmee contact voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie van belang is;

  7. Het houden van toezicht op het functioneren van de bedrijfsvoeringsorganisatie;

  8. Het nemen van conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  9. Het nemen van besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, de raden gehoord.

 3. De besluiten omtrent de bevoegdheden als genoemd in dit artikel in het tweede lid, onder b en c worden door het bestuur met een twee derde meerderheid van stemmen genomen.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
19-12-2017 Gemeente Hattem College van burgemeester en wethouders
19-12-2017 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders
19-12-2017 Gemeente Oldebroek College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling wordt uitsluitend getroffen ter behartiging van de uitvoering van bedrijfsvoeringsprocessen van de deelnemers.

 2. De bedrijfsvoeringsorganisatie verzorgt voor de deelnemers in brede zin de ondersteuning op het terrein van de bedrijfsvoering en creëert daarmee de voorwaarden voor een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
Alternatieve naam i-Dienst
Datum van oprichting 19-12-2017
Telefoon (0578) 69 94 84 (algemeen)
E-mail info@i-dienst.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?