Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling RHC Drents Archief

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-08-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-08-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Brink 4
9401 HS Assen
Postadres Postbus 595
9400 AN Assen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder RHC Drents Archief
Archiefzorgdrager RHC Drents Archief

Bevoegdheden

Artikel 2b

Aan het bestuur van RHC Drents Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van het college en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en het college over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of het college worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of het college opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
11-09-2005 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
11-09-2005 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Doel

  1. De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en het college bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaats van de gemeente, in gezamenlijkheid te behartigen.

  2. Het RHC Drents Archief voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het eerste lid, het archiefbeleid en het cultuurbeleid van de Minister en de gemeente mede uit.

  3. De Minister en het college kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het RHC Drents Archief de belangen, bedoeld in het eerste lid, behartigt.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan RHC Drents Archief
Datum van oprichting 11-09-2005
Telefoon (0592) 31 35 23 (algemeen)
Internet https://www.drentsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@drentsarchief.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.drentsarchief.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?