Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Afeer

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor Afeer
Garst 6
9673 AE Winschoten
Provincie Groningen
Postadres Postbus 117
9670 AC Winschoten
Telefoon (0597) 45 36 66 (hoofdkantoor)
Internet https://afeer.nl (algemeen)
https://afeer.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Afeer
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Afeer
Archiefzorgdrager Afeer

Bevoegdheden

Artikel 4. Bevoegdheden

 1. Aan het bestuur van het Openbaar Lichaam worden integraal alle bevoegdheden van de deelnemers overgedragen met betrekking tot de uitvoering van:

  1. de Wet sociale werkvoorziening, voor wat betreft de tot de doelgroep van de Wsw behorende ingezetenen die werkzaam zijn bij het Openbaar Lichaam;

  2. de Participatiewet, voor wat betreft de tot de doelgroep van Nieuw beschut onder de Participatiewet behorende ingezetenen die werkzaam zijn bij het Openbaar Lichaam;

  3. de Participatiewet, voor zover het betreft arbeidsinschakeling en beheersing van de Nederlandse taal, waaronder begrepen het opleggen van maatregelen en het afhandelen van bezwaarschriften dienaangaande, ten aanzien van personen die door deelnemers zijn aangemeld en die vallen onder de werking van artikel 7, eerste lid, sub a van de Participatiewet.

 2. De bevoegdheden als bedoeld in lid 1 berusten bij het Algemeen Bestuur.

 3. Het Algemeen Bestuur kan toevertrouwde bevoegdheden mandateren, danwel delegeren aan het Dagelijks Bestuur, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

 4. Het Dagelijks Bestuur kan een of meer leden van het Dagelijks Bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

 5. Het Dagelijks Bestuur kan toevertrouwde bevoegdheden mandateren aan de algemeen directeur. De mandatering vindt plaats in het directiestatuut.

 6. De gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen in de bij deze Gemeenschappelijke Regeling behorende Bijlage Bevoegdheden en Directiestatuut.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-02-2019 Gemeente Oldambt College van burgemeester en wethouders
01-02-2019 Gemeente Pekela College van burgemeester en wethouders
01-02-2019 Gemeente Westerwolde College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door het Openbaar Lichaam van de door de deelnemers aan het Openbaar Lichaam opgedragen taken, zoals vastgelegd in de regeling en overige besluiten.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Afeer
Datum van oprichting 01-02-2019
Bezoekadres Hoofdkantoor Afeer
Garst 6
9673 AE Winschoten
Postadres Postbus 117
9670 AC Winschoten
Telefoon (0597) 45 36 66 (hoofdkantoor)
Internet https://afeer.nl (algemeen)
https://afeer.nl/contact (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.