Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Raad voor Accreditatie (RvA)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 14-03-2022 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 14-03-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2010 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Daalseplein 101
3511 SX Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 2768
3500 GT Utrecht
Telefoon (030) 239 45 00 (algemeen)
Internet http://www.rva.nl (algemeen)
E-mail contact@rva.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening Accreditatie is het beoordelen of een keuringsinstantie, certificeringsinstantie, inspectie-instantie of een laboratorium (conformiteitsbeoordelingsinstanties) onpartijdig en competent zijn werk uitvoert. Bij een positieve beoordeling wordt door de accreditatie-instantie een formele verklaring afgegeven dat de instantie voldoet aan de eisen die zijn bepaald door Europese geharmoniseerde normen (Staatscourant 2010, 3033) en, indien van toepassing, door aanvullende eisen.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Personeelsomvang in FTE 93 (op 31-12-2020)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds Centraal Beheer

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
24-02-2022 TK 25268 nr. 203
15-08-2016 TK 25268 nr. 136

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • Het uitvoeren van de in verordening (EG) nummer 765/2008 (betreffende accreditatie en markttoezicht) opgedragen taken. Hierij kan men denken aan het beoordelen van de bekwaamheid van conformiteitsbeoordelingsinstanties om een specifieke conformiteitsbeoordelingsactiviteit uit te voeren,
  • het monitoren van de conformiteitsbeoordelingsinstanties waaraan een accreditatieverklaring is verleend
  • en de werkzaamheden in het kader van de collegiale toetsing.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.