Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Adviescollege Zelfstandig bestuursorgaan

Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt. Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2000 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 11-04-2023 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-04-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 888 85 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)
E-mail info@autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting AP
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet adviescolleges

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepalingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28
Toelichting afwijkende bepalingen Omdat de adviestaak bij de AP niet de hoofdtaak is, gelden enkele bepalingen niet, zoals bedoeld in artikel 3 van de Kaderwet adviescolleges.

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 20, 21, 22, 23
Toelichting afwijkende bepalingen Artikel 20 is niet van toepassing als het College de informatie van derden heeft verkregen onder de voorwaarde dat het geheime karakter daarvan wordt gehandhaafd. Artikel 23 is slechts toepasbaar op het financiële beheer en de administratieve organisatie.

Personeel

Aantal fte 179,0
Peildatum fte 31-12-2020

Functies

Voorzitter dhr. mr. A. (Aleid) Wolfsen
Vicevoorzitter mw. ir. M.J. (Monique) Verdier

Organisatiebeschrijving

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). Ze is zowel adviescollege als zelfstandig bestuursorgaan.

Taken & bevoegdheden

  • Toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde;
  • toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, wanneer de verwerking plaatsvindt overeenkomstig het recht van een ander land van de Europese Unie;
  • adviseren over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens;
  • toetsen van gedragscodes;
  • voorafgaand onderzoek naar verwerkingen met bijzondere risico's;
  • adviseren over vergunningen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie;
  • behandelen van klachten en verzoeken van betrokkenen en andere belanghebbenden;
  • diverse taken ingevolge de Wet politiegegevens en andere bijzondere wetgeving;
  • diverse internationaalrechtelijke taken, die verband houden met het voorgaande.

Identificatiecodes

KVK-nummer 73709131

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?