Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Justitie en Veiligheid (JenV)

Ministerie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 Op 05-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon (070) 370 79 11 (algemeen)
Fax (070) 370 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)

Organisatieonderdelen (13)

Agentschappen (7)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (26)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (20)

Functies

Minister van Justitie en Veiligheid mw. D. (Dilan) Yesilgöz-Zegerius (VVD)
Minister voor Rechtsbescherming dhr. F.M. (Franc) Weerwind (D66)
Staatssecretaris Asiel en Migratie dhr. E. (Eric) van der Burg (VVD)
Secretaris-generaal dhr drs. H. W. M. (Dick) Schoof
Plaatsvervangend secretaris-generaal dhr. H. J. I. M. (Ric) de Rooij
Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, tevens CIO JenV mw. drs E.L. (Emine) Özyenici MCM

Beschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)