Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor de Rechten van de Mens

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-2012 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (030) 888 38 88 (algemeen)
Internet http://www.mensenrechten.nl/ (algemeen)
E-mail info@mensenrechten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 12, 20, 21, 22
Toelichting afwijkende bepalingen De afwijkende bepalingen ten opzichte van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden vermeld in artikel 20 van de Wet college voor de rechten van de mens.

Personeel

Aantal fte 62
Peildatum fte 31-12-2020

Organisatiebeschrijving

De Commissie gelijke behandeling, opgericht in 1994, is opgegaan in het College voor de rechten van de mens (zie TK 2010-2011, 32467, nummers 1-3).

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
05-09-2018 TK 34338 nr. 3

Taken & bevoegdheden

 • Het College doet onderzoek naar mogelijke (stelselmatige) schendingen van mensenrechten of naar het niveau van bescherming van deze rechten op een specifiek terrein. Het College zal onafhankelijk onderzoek doen en hierover rapporteren. Het College kent drie typen onderzoek:
 • Onderzoek naar de bescherming van de rechten van de mens. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kiest het College voor de inzet van verschillende instrumenten, bijvoorbeeld het geven van advies over wet- en regelgeving of het geven van voorlichting aan specifieke doelgroepen.
 • Het College onderzoekt of een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in de wetgeving gelijke behandeling. Dit onderzoek leidt tot een oordeel en is daarmee van een andere aard dan het eerstgenoemde onderzoek. Het is niet de taak van het College om individuele klachten over de schendingen van andere mensenrechten dan gelijke behandeling te behandelen. Het College kan personen met individuele klachten doorverwijzen naar de geëigende instanties.
 • Het College onderzoekt uit eigen beweging of stelselmatig onderscheid wordt gemaakt. Ook dit onderzoek is beperkt tot gelijke behandeling en leidt tot een oordeel. Bovendien moet er hierbij sprake zijn van een vermoeden tot stelselmatig onderscheid.
 • Daarnaast zijn er de volgende taken: Het rapporteren over en het doen van aanbevelingen op het terrein van mensenrechten, waaronder het jaarlijks rapporteren over de mensenrechtensituatie in Nederland.
 • Het adviseren over (concept)wet- en regelgeving en beleid dat direct of indirect betrekking heeft op mensenrechten.
 • Het geven van voorlichting op het terrein van mensenrechten en het stimuleren en coördineren van onderwijs over de rechten van de mens.
 • Het stimuleren van onderzoek naar de bescherming van de rechten van de mens.
 • Het structureel samenwerken met maatschappelijke organisaties en nationale, Europese en internationale instellingen, onder meer door het organiseren van activiteiten in samenwerking met maatschappelijke organisaties.
 • Het aansporen tot de ratificatie, implementatie en naleving van verdragen over de rechten van de mens en het aansporen tot de opheffing van voorbehouden bij zulke verdragen.
 • Het aansporen tot de implementatie en naleving van bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties over de rechten van de mens.
 • Het aansporen tot de naleving van Europese of internationale aanbevelingen over de rechten van de mens.
 • Het mandaat van het College heeft ook betrekking op Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit geldt voor alle taken van het College, behalve de oordelende taak op het gebied van gelijke behandeling.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?