Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-01-2021 Op 11-02-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-01-2021 doorgevoerd.
Geldend van 21-12-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon 14 072 (algemeen Heerhugowaard)
Internet https://www.heerhugowaard.nl (algemeen Heerhugowaard)
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/heerhugowaard/CRS2_Vragen_aan_de_gemeente/new (contact Heerhugowaard)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Archiefzorgdrager Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

Bevoegdheden

Artikel 5: Bevoegdheden

 1. De colleges kunnen, direct of indirect, bevoegdheden voor de uitvoering van de in artikel 11 genoemde taken aan de directie in mandaat opdragen. Mandaten als bedoeld in de vorige zin, worden opgenomen in een mandaatregeling.

 2. De colleges dragen aan het bestuur in ieder geval de bevoegdheid over tot het aanwijzen van heffingsambtenaren, invorderingsambtenaren, belastingdeurwaarders en leerplichtambtenaren.

 3. Aan het bestuur kunnen aanvullende bevoegdheden worden overgedragen door de colleges, zonder dat daarvoor de regeling hoeft te worden gewijzigd, een en ander met inachtneming van artikel 10, tweede lid, van de wet.

 4. De bevoegdheden van het bestuur bestaan in ieder geval uit:

  1. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

  2. het vaststellen van de jaarrekening;

  3. het vaststellen van de kadernota;

  4. het vaststellen van de benodigde verordeningen, regelingen en nota’s ten behoeve van de werkorganisatie;

  5. de aanwijzing van een of meer accountants, bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet;

  6. het beheer van de inkomsten en uitgaven van de werkorganisatie;

  7. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de werkorganisatie;

  8. benoeming, schorsing en ontslag van het personeel van de werkorganisatie;

  9. het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures, het instellen van bezwaar en beroep alsmede het vragen om een voorlopige voorziening;

  10. het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de werkorganisatie, en

  11. het behartigen van de belangen van de werkorganisatie bij andere overheden, instellingen of personen.

 5. Het bestuur neemt alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit van de werkorganisatie.

 6. Het bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-2019 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
01-10-2019 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen voor het instandhouden van een gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten om voor de colleges beleid en uitvoeringsbeleid te kunnen voorbereiden en uitvoeren, waaronder mede begrepen het uitoefenen van de daartoe benodigde bevoegdheden in mandaat. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan het bestuur en de inwoners van de gemeenten, en aan de bedrijven en instellingen in de gemeenten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Datum van oprichting 01-10-2019
Bezoekadres Gemeentehuis Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Postadres Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon 14 072 (algemeen Heerhugowaard)
Internet https://www.heerhugowaard.nl (algemeen Heerhugowaard)
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/heerhugowaard/CRS2_Vragen_aan_de_gemeente/new (contact Heerhugowaard)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.