Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 07-02-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 31-03-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-07-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 31-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Meent 2
5664 GC Geldrop
Postadres Postbus 10101
5660 GA  Geldrop

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Plusteam
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Plusteam
Archiefzorgdrager Plusteam
Beleidsterreinen zorg en gezondheid | jeugdzorg

Bevoegdheden

Artikel 7 Bevoegdheden Algemeen Bestuur

 1. Tot de taken van het Algemeen bestuur (AB) behoort in ieder geval;

  1. een voortdurend toezicht op al wat het Plusteam aangaat;

  2. vaststelling van het organisatiebesluit;

  3. vaststelling van de begroting dan wel wijzigingen daarvan;

  4. vaststelling van de rekening;

  5. vaststelling of wijziging van de rechtspositionele regelingen van het personeel van het openbaar lichaam;

  6. de vaststelling van het liquidatieplan;

  7. besluiten omtrent conflicten tussen DB en secretaris.

  8. Over deze zaken moet, behoudens wat betreft g, in een openbare vergadering worden beraadslaagd en besloten.

 2. Het AB is niet bevoegd belastingen te heffen of anderszins algemeen verbindende voorschriften en/of beleidsregels te geven.

Informatie- en verantwoordingsplicht.

 1. Een lid van het AB geeft zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken aan de raden en de colleges of burgemeesters van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden, colleges of de burgemeesters gevraagde inlichtingen, met inachtneming van de wettelijke eisen.
 2. Het AB geeft aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten per half jaar ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het AB gevoerde en te voeren beleid nodig zijn.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
20-11-2014 Gemeente Geldrop-Mierlo College van burgemeester en wethouders
20-11-2014 Gemeente Waalre College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam behartigt op een adequate, effectieve en efficiënte wijze de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied door het op een kwalitatief hoogwaardige wijze verrichten van uitvoeringstaken en het verlenen van ondersteuning op het terrein van de jeugdhulp in het kader waarvan de gemeente op grond van artikel 1.3 tweede lid van de Jeugdwet gehouden is voorzieningen en maatregelen te treffen alsmede op het terrein van maatschappelijke ondersteuning in het kader waarvan de gemeente op grond van artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gehouden is maatwerkvoorzieningen te treffen.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Plusteam
Afkorting PT
Datum van oprichting 20-11-2014
Telefoon 14 040 (gemeente Geldrop-Mierlo)
(040) 289 38 93 (gemeente Geldrop)
06 55 10 04 65 (directeur)
Internet https://www.geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)
E-mail gemeente@geldrop-mierlo.nl (gemeente Geldrop-Mierlo)
ans.van.der.velden@plusteam.nu (directeur)
info@plusteam.nu ()
Contactpagina https://www.geldrop-mierlo.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?